Alimenty – jak na zvýšení, zkušenosti

Při odloučení rodičů jsou alimenty, neboli výživné nezbytnou součástí rozvodu. Soud určí částku, kterou má rodič na dítě platit do té doby, než bude schopné se živit samo. S vyšším věkem však přicházejí vyšší potřeby a nároky. Jak se řeší zvýšení výživného?

Modelový příklad: Manželé se před lety rozvedli. Syn v té době nastupoval na střední školu. Muž od rozvodu na syna řádně platí výživné. Syn odmaturoval a začne studovat na vysoké škole. Studiem na vysoké škole se mu zřejmě zvýší finanční potřeby, ovšem otec byl nucen změnit zaměstnání, jelikož podnik, kde dříve pracoval, zanikl a nyní má o něco nižší příjem. Je možné, že bude muset platit na syna vyšší výživné?

Výživné na syna

Posuzování výše a doby trvání vyživovací povinnosti je vždy velice individuální, soud přihlíží při svém rozhodování k mnoha okolnostem a pečlivě zkoumá situaci oprávněného (v tomto případě syna) a povinného (otce). Podle zákona o rodině č. 94/1963 Sb. a § 85 oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů.

Změna výživného

Soud rozhodne o změně výživného pro dítě, změní-li se poměry u dítěte nebo u rodiče. U syna se zřejmě nástupem na vysokou školu poměry změní. Dle § 99 u zletilých dětí soud rozhoduje o zvýšení výživného jen na návrh oprávněného či povinného. Je tedy na synovi, zda k soudu on sám podá návrh na zvýšení výživného a uvede důvody, proč o zvýšení žádá a stanoví, jaké výživné požaduje.

Na druhou stranu, ke změně poměrů došlo i u otce změnou zaměstnání, kde muž dosahuje nižších příjmů. Soud by v tomto případě zkoumal, dle § 96, zda muž změnil výhodnější zaměstnání za méně výhodné z důležitých důvodů, což zánik dřívějšího zaměstnavatele bezesporu je.

Změna výživného dohodou

Je třeba upozornit, že zvýšení (změna) výživného na dítě je možná od doby, kdy se poměry změnily, nelze jej změnit, jestliže ke změně má dojít teprve v budoucnu. To znamená, že by syn návrh mohl podat až studium na VŠ zahájí. Bylo by dobré společnou situaci probrat přímo se synem, sdělit mu své obavy, finanční a jiné možnosti a zjistit, přibližně jaké výdaje jeho další studium přinese.

Pokud se dohodnou na nějakém kompromisu, nemusí situaci řešit soud, nicméně je v zájmu obou stran nechat takovou dohodu soudem schválit. Soud může výživné změnit (zvýšit, snížit, zrušit) i zpětně, nejdéle tři roky ode dne zahájení řízení k datu, kdy ke změně poměrů došlo.