Cesta změny (CZ) nabízí hospodářský program pro budoucnost

PRAHA – Cesta změny (CZ) nabízí hospodářský program pro budoucnost. Srovnáním s problémy předchozích vlád vyplývá, že byly zanedbány rozsáhlé oblasti, které bude nutné pro naši zdravou ekonomickou budoucnost změnit. CZ ji formuluje v 10 bodech.

1. Posílení konkurenceschopnosti – pro naši sílu ve světě

Jako země chudá na suroviny je Česká republika odkázána na vynalézavost a píli svých občanů – s výkonným vzdělávacím systémem, který podporuje znalosti a kvalifikaci, moderní, do budoucna zaměřenou dopravní infrastrukturou a moderní komunikační sítí, které umožňují vyvážený vývoj měst a venkova. Nezbytný je také konkurenceschopný daňový systém, který zajistí, že se v České republice opět bude více investovat a vzniknou nová pracovní místa.

2. Daňová politika – pro více pracovních míst

Nižší daňové sazby, méně výjimek, průhledné daňové zákony a odlehčení pro všechny. Reforma veřejných financí, daňová reforma, reforma systému důchodového, zdravotního a nemocenského zajištění. Chceme snížit daňové sazby u fyzických osob v celém tarifu, se základní daňovou sazbou 10 % namísto dnešních 15 % a maximální sazbou 20 % místo dnešních 32 %. Daňové sazby pro firmy snížíme na maximální sazbu ve výši 20 % místo dnešních 31 %. Reformujeme daň s přidanou hodnotou zavedením nulové daně na vybrané skupiny produktů a služeb (zdravotnictví, ekologie, bytová výstavba). Sjednocením stávající základní a redukované sazby DPH na sazbu jedinou v okolí 16 %.

3. Vzdělávací reforma – pro společnost připravenou na budoucnost

Společnosti chybí lidé s vyšším odborným vzděláním. Česká republika dosahuje relativně vysokého počtu středoškoláků (88 % proti 65 % ve státech OECD), počet absolventů vysokých škol je nízký (12 % proti 23 % ve státech OECD). Stát by měl soukromý sektor podpořit v zakládání vyšších odborných škol. Současně by stát měl usilovat o rozšíření obecné výuky na středních školách a učilištích tak, aby jejich absolventi byly lépe připraveni na proces celoživotního vzdělávání, bez kterého se pracující ve vyspělé ekonomice již neobejdou.

4. Inovace – pro naše šance na trzích budoucnosti

Česká republika patřila k průkopníkům vědeckotechnického pokroku. Naši špičkovou pozici v mezinárodní konkurenci budeme moci znovu úspěšně obhájit a dále rozšířit jen tehdy, pokud naše zboží a služby budou špičkovými produkty, tedy inovativními, technologicky určujícími směr a jsou vynikající kvality.

5. Infrastruktura – pro silnou mobilitu

Česká republika ještě nedisponuje moderní dopravní infrastrukturou světové úrovně. V 21. století bude kvalita našeho dopravního systému patřit k ústředním faktorům mobilita v naší ekonomice, neboť mobilita je a zůstane jedním ze zásadních předpokladů pro konkurenceschopnost firem v České republice. Dirigistické zásahy, které mobilitu násilně omezují, odmítáme.

6. Životaschopné prostory – pro budoucnost našeho zemědělství

Otevřený svět potřebuje regionální identitu. Rovné životní šance ve městě i na venkově jsou pro nás důležitým cílem. Česká krajina je nejen naším domovem, ale také krajinou zemědělskou. Zemědělství má vedle produkční funkce také funkci půdo-ochrannou, hydrologickou, krajinně estetickou a rekreační.

7. Práce pro všechny – nejdůležitější sociální otázka

Práce znamená více než možnost příjmu – práce znamená pocit seberealizace a sociální kontakty, naplnění smyslu a životní perspektivu. Když pracovití lidé nenajdou pracovní příležitost, pak je to ta největší sociální nespravedlnost, která nás může napadnout. Proto musíme sociální otázku nově definovat: Sociální je to, co vytváří zaměstnanost.

8. Vyrazit do vlastní budoucnosti – pro šanci uskutečnit svůj sen

Chceme-li využít budoucí šance pro zaměstnanost, potřebujeme nové podniky, které najdou tržní výklenky nebo objeví nové trhy. Nově založené firmy jsou předpokladem k tomu, aby „práce„ vůbec vznikla. Proto chceme co nejvíce lidem dát šanci uskutečnit svůj životní plán v samostatné výdělečné činnosti.

9. Tvorba majetku – více vlastnictví pro všechny

Do budoucna bude zvětšující se část celkových hospodářských výnosů vznikat z kapitálu. Ta část, která je výsledkem výdělečné práce, relativně ztratí na významu. Pokud tomu je tak, musí se v budoucnosti pokud možno všichni podílet na kapitálových výnosech.

10. Budování informační společnosti – pro dlouhodobou prosperitu v ČR

Informační společnost je prostředkem k dosažení mnoha cílů České republiky i Evropské unie. Nový informační věk 21. století přinese zásadní změny způsobu, jakým pracujeme, učíme se či vzájemně komunikujeme. Širokopásmová komunikace a digitální media s sebou přinesou změny, nové události i příležitosti.Prosperity můžeme dosáhnout díky vzdělané, mobilní a flexibilní pracovní síle, schopné dokonalé integrace do rodící se tzv. informační společnosti.