Je možné zdědit hrob

Smrtí příbuzných nastává nejen smutek, nýbrž i starosti s pozůstalostí a dědickým řízením. Jaké náležitosti se váží k hrobovému místu? Je hrob součástí pozůstalosti nebo plynule přechází na dědice?

Modelový příklad: Žena, které je již přes 85 let, vlastní hrob. Vzhledem k jejímu věku a zdravotnímu stavu již ale není schopna se o něj postarat. Proto uvažuje, že hrob přepíše na dceru. Obci platí poplatek a po smrti chce být v tomto hrobě pochována.

Před deseti lety zde žena nechala vyměnit pomník a rám. Jaké pro dceru vyplývají práva a povinnosti, když hrob převezme? Jak to bude v případě, kdyby žena zemřela a nedošlo k převedení hrobu? Bude se hrob řešit v rámci dědického řízení?

Nájemce hrobového místa

Žena má dle všeho uzavřenou smlouvu o nájmu hrobového místa. Tato smlouva se uzavírá mezi nájemcem a provozovatelem, tedy obcí. Dále musí být tato smlouva písemná, musí v ní být uvedena výše nájemného a výše úhrady za služby, pokud je provozovatel poskytuje. 

Hrob má také hrobové příslušenství (pomník, rám, krycí deska) a vlastníkem tohoto příslušenství může být i někdo jiný než nájemce. V tomto případě bude zřejmě toto příslušenství ve vlastnictví ženy. Pokud se dcera spolu s maminkou rozhodne převést nájem na dceru, měly by se obě dostavit na obecní úřad, kde s maminkou ukončí stávající smlouvu a s dcerou podepíší novou. Tím se dcera stane nájemcem hrobového místa.

Mezi dceřiny povinnosti bude především patřit placení nájmu, případně plnění dalších povinností vyplývající z této smlouvy. Dále podle zákona o pohřebnictví je dcera povinna například na vlastní náklady zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa (pečovat o hrob). Další povinnosti mohou také vyplývat z příslušného hřbitovního řádu.

Jako nájemce by měla právo rozhodovat o tom, kdo bude v hrobě pohřben. V případě, že se maminka rozhodne i nadále zůstat nájemcem hrobového místa, smrtí maminky nájem přechází na její dědice.

U pronájmu hrobového místa není třeba čekat na dědické řízení. Nájem přechází na osobu, kterou za života určil zemřelý nájemce. Pokud nikoho neurčil, přechází nájem na dědice mimo dědické řízení.

Dědic nebo právní nástupce nájemce je povinen sdělit provozovateli pohřebiště nové údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště a také doložit titul přechodu nájmu. V případě maminky je hrobové příslušenství v jejím vlastnictví. Toto pak bude předmětem dědického řízení jakou součást pozůstalosti.