Dluhy z podnikání – pro manželovy dluhy z podnikání exekuce mzdy manželky

Dluhy vznikají nejen fyzickým osobám, ale i podnikajícím. Může se stát, že manželce dorazí dopis od exekutora s tím, že se zahajuje exekuce i proti ní samotné. Je možné, aby dluhy přesahovaly společné jmění manželů? Může se proti takové exekuci manželka bránit?

Dluhy vzniklé (převzaté) za dobu trvání manželství jsou součástí společného jmění manželů. Z tohoto existují výjimky. Má se za to, že při posouzení toho, zda dluhy manžela jsou či nejsou součástí SJM, bude záležet na tom, kdy dluhy vznikly.

Občanský zákoník platný ve svém ustanovení § 710 říká, že součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Pokud se na dluhy manžela nevztahují výše uvedené podmínky (výjimky, které závazky nepatří do SJM), pak závazky vzniklé za dobu trvání manželství tvoří společné jmění manželů. Navíc dle ustanovení občanského soudního řádu je postihnutí mzdy manželky pro vymáhání dluhu v SJM možné. To je velkým problémem pro následné fungování manželů.

Existují dva případy, kdy je možné bránit se proti takovéhoto exekuci:

  1. Neuzavřít sňatek s dlužníkem
  2. Dluh není součástí společného jmění manželů 

V případě podnikání jednoho z manželů je za určitých okolností ochranou druhého manžela zúžení SJM. Toto zúžení je možné formou veřejné listiny (notářským zápisem) či rozhodnutím soudu.

Je však třeba upozornit, že zúžení SJM by mělo vliv pouze na dluhy vzniklé v budoucnu. Avšak i tam je ochrana v dnešní době nejistá, jelikož v současné době se považuje za majetek v SJM i ten majetek, který byl zúžen rozhodnutím soudu či smlouvou manželů.

Dluhy z podnikání – obecně 

Není neobvyklé, že se podniky zadlužují, nicméně může jít o složitou situaci, kterou je třeba zvládnout. Dluhy jsou sice často nezbytné pro růst a expanzi podniků, ale mohou být také příčinou finančních potíží, a dokonce i pádu podniku. Je důležité, aby majitelé podniků pochopili, jak dluh strategicky využívat a jak s ním zodpovědně nakládat.

Dluh lze použít na pokrytí různých výdajů, například na nákup vybavení, otevření nové provozovny nebo expanzi na nové trhy. Lze jej také použít k financování uvedení nového produktu na trh nebo k pokrytí neočekávaných nákladů. Dluh může být skvělým způsobem, jak zhodnotit aktiva podniku a využít příležitostí.

Při otevření nové provozovny a uvádění nových produkt na trh musí být ale podnikatel obezřetný. Musí se řídit všemi pravidly a případně si nechat poradit. Při nedostatečné informovanosti pak podnikatel může dostat pokutu za nenahlášení provozovny nebo jiné pokuty týkající se výrobků a prodeje.

Dluh však může být také zdrojem finanční zátěže. Pokud není dluh spravován zodpovědně, může se rychle stát nezvladatelným a může vést k problémům s peněžními toky, ze kterých se lze jen obtížně dostat. Je důležité, aby si majitelé podniků uvědomovali rizika spojená s dluhy a podnikli kroky k zajištění jejich odpovědného řízení.

Jedním ze způsobů, jak zodpovědně řídit dluhy, je vytvoření rozpočtu. Rozpočet umožní majitelům firem sledovat své příjmy a výdaje, což jim pomůže určit, kolik si mohou dovolit půjčit a kolik mohou pohodlně splácet. Podnikatelé by se také měli ujistit, že podmínky půjčky jsou jasné a že znají všechny poplatky a úroky s ní spojené.

Dalším způsobem, jak zodpovědně řídit dluhy, je vytvoření splátkového plánu. Splátkový plán by měl být přizpůsoben finanční situaci podniku a měl by obsahovat časový plán splácení. Majitelé firem by také měli dbát na to, aby splácení dluhů bylo prioritní a nejdříve byly splaceny ty nejdůležitější dluhy.

V neposlední řadě je důležité, aby majitelé podniků pravidelně přezkoumávali své dluhy a prováděli úpravy, aby je nezatěžovali. Majitelé podniků by také měli zajistit, aby využívali všechny dostupné daňové odpočty nebo úlevy, a minimalizovali tak náklady na dluh.

Závěrem lze říci, že dluh může být pro podnikatele účinným nástrojem, je však důležité jej zodpovědně spravovat. Majitelé podniků by si měli vytvořit rozpočet, vypracovat plán splátek a pravidelně kontrolovat svůj dluh, aby se ujistili, že nepředstavuje zátěž. Takový postup pomůže zajistit, aby byl dluh využíván strategicky a nestal se finanční zátěží.