Jak nepřijít o doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení je sociální dávka pro lidi s nízkými příjmy. Pro jeho dosažení je potřeba splňovat kromě malých příjmů také ubytovací podmínky. Těmi se mimo jiné rozumí zkolaudovaný byt. Jak postupovat v případě, že obyvatelé bytu nemají jistotu, že jejich bydlení kolaudačně vyhovuje?

Modelový příklad: Rodina se přestěhovala do nájemního bydlení, a jelikož má malý příjem, požádali o doplatek na bydlení. Tato dávka byla přiznána, avšak sociální pracovnice upozornila, že pokud nedodají potvrzení o kolaudaci pronajatého bytu, může být výplata dávky zastavena. Rodina má obavu, že byt zkolaudovaný není.

Doplatek na bydlení jako dávka hmotné nouze

Doplatek na bydlení je dávkou hmotné nouze a podmínky nároku na tuto dávku jsou obsaženy v Zákoně o pomoci v hmotné nouzi. Nárok na doplatek na bydlení má mimo jiné osoba, která užívá byt na základě smlouvy (například o nájmu bytu). Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí.

Za byt je pak podle zákona o pomoci v hmotné nouzi považován soubor místností nebo samostatná obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt.

Bydlení v nezkolaudovaném bytě

Zákon o pomoci v hmotné nouzi reaguje i na situaci, kdy žadatel o dávku doplatku na bydlení bydlí v nezkolaudovaném bytě anebo se o byt vůbec nejedná (například se jedná o ubytovnu či jiný obytný prostor).

V této situaci může příslušný úřad práce rozhodnout, že je možné přiznat dávku v nouzi i v případě, že žadatel bydlí i v jiném obytném prostoru, pokud tento prostor splňuje určitou kvalitu bydlení, takzvané standardy bydlení, jimiž je míněno:

Jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou rekreaci musí mít pro účely poskytnutí doplatku na bydlení povahu samostatně vymezeného uzamykatelného prostoru s minimálně jednou pobytovou místností, který svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňuje požadavky k tomu, aby se v něm zdržovaly a bydlely osoby, a neomezený přístup k pitné vodě

To, zda obytný prostor splňuje požadavky standardů bydlení u jiných obytných prostor, se zjišťuje kontrolou, kterou provádí na žádost příslušného úřadu práce stavební úřad.

Pokud má rodina obavy, že byt není zkolaudovaný, může vyzvat pronajímatele k tomu, aby pro účely doplatku na bydlení poskytl kopii kolaudačního rozhodnutí. Pokud to není možné nebo byt opravdu zkolaudovaný není, pak má rodina možnost požádat orgán hmotné nouze, aby byla učiněna kontrola standardů kvality bydlení ze strany stavebního úřadu.

Pokud by skutečně byly dávky hmotné nouze pozastaveny a rodina by s rozhodnutím orgánu hmotné nouze nesouhlasila, je možné se bránit, tedy podat opravný prostředek.