Evropská demokratická strana vyzvala k obnově evropského politického projektu

Za dosud nejvážnější politickou krizi v dějinách Evropské unie označilo dvojí „ne“, v němž se občané Francie a Nizozemí vyslovili proti přijetí Evropské ústavy, víkendové zasedání Rady Evropské demokratické strany, které se konalo v jihokyperské Lárnace ve dnech 17. a 18. června. „Krize, kterou procházíme je hluboká a jej překonání bude trvat velmi dlouho,“ řekl ve svém vystoupení François Bayrou,  předseda Svazu pro francouzskou demokracii (UDF), jeden z předsedů evropské strany.

Evropská demokratická strana (EDS) sdružuje 7 pravo-středových politických stran – vedle UDF také italskou La Margheritu, litevskou Darbo partiu, španělskou Baskickou národní stranu, kyperský Nový horizont, belgické Hnutí občanů pro změnu i českou Cestu změny.

V Evropském parlamentu tvoří poslanci společně se stranou Evropských liberálů, demokratů a reformistů (ELDR) třetí nejsilnější frakci s názvem Aliance liberálů a demokratů (ALDE) počtem 88.

V závěrečném prohlášení EDS se uvádí: “Lidé jsou rozčarováni z evropského projektu, ztratili směr v Evropě, jsou zmateni z toho, že myšlením a pocity je velmi daleko od jejich skutečných starostí“. „Dvojí NE Ústavě je také NE kompromisním řešením, stále méně přijatelným pro každého,“ pokračuje text, který upozorňuje na fakt, že Evropa byla v mnoha zemích zneužita pro národní politické zájmy.

Poslední zasedání Evropské rady, která se konalo koncem týdne v Bruselu, považuje EDS za jasný „neúspěch“. „Neúspěch poslední Evropské rady o finančních záležitostech ukazuje znepokojující nedostatek společné vize, směru a solidarity mezi vládami Evropské unie,“ míní EDS, která kritizuje postoje zemí, které se staví na „nekompromisní a nepřijatelné pozice“. „Riziko transformace rozšířené Unie na širokou zónu volného obchodu je opravdové,“ varuje EDS.

Východiskem z krize je podle EDS návrat k počátkům politického procesu a vytvoření „nového projektu a nové vize pro Evropu“. „Nechceme zničit některými zeměmi a vůdci jediný skutečný a životný projekt pro naši budoucnost, jedinou cestu, která nám umožňuje, abychom nezmizeli ze světové politické mapy,“ upozorňuje deklarace na geopolitický rozměr krize.

EDS vyzývá k vytvoření „nového politického tvrdého jádra“, seskupeného kolem jednotné evropské měny, a otevřeného všem, kteří si přejít ho posílit. „Musíme posílit ekonomické a sociální vedení Evropy prostřednictvím otevřené spolupráce všem, kteří si přejí připojit k měnové unii,“ pokračuje deklarace. EDS upozorňuje na skutečnost, že stávající finanční systém je nedostatečný, a bude usilovat o „změnu stávajících pravidel rozpočtu EU“.

„Další rozhodnutí o ústavním procesu musí být učiněno nejpozději v roce 2007,“ míní EDS, která dodává, že to ovšem není možné udělat bez posílení „demokratického života“ pomocí politických smluv. „Musí zahrnovat právo na legislativní petice evropských občanů, transparentnost práce rady a občanský, sociální a náboženský dialog,“ stojí k závěru deklarace. Není možné, aby byl zastaven proces rozšiřování, který musí být považován jako „cesta k posílení a rozšiřování evropského politického projektu“.

EUROPEAN DEMOCRATIC PARTY Council

Cyprus – 17 and 18 June
FINAL DECLARATION

> Europe is going through its most serious crisis ever.
People seem to be disenchanted with the European project, fail to see the direction Europe is going to, are confused about its meaning and feel all this very far from their real concerns.
The European citizens have sent a very stark message which must push all pro-European forces to reflect about common goals and ambitions and to develop a new project and a new vision for Europe.
In too many countries a political use of Europe to national ends is creating new obstacles and oppositions to the national ends is creating new obstacles and oppositions to the strengthening of a political Europe, speaking with a single voice.

> The double NO to the Constitution has also been a NO to compromise solutions, less and less satisafactory for everybody.
There is no time anymore to run after countries taking uncompromising and unacceptable positions.

> The failure of the last European Council on the financial package shows the worrying lack of a common vison, direction and solidariry among the EU governments.
The risk of transforming the anlarged Union into a wide free-trade zone is real.

> The European Democratic Party wants to react and re-launch the European political project.
We will not let some contries or leaders to destroy the only real and vialble project for our future, the only way to not disappear from the world political map.

> The Euro is first and foremost a political project. We must create a new political hard-core, around the euro, open to all those wiling to join. We must strengthen the economic and social governance of Europe, through enhanced co-operations open to all those willing to join the Monatary Union.

To this end, we must:
– strengthen the coordiantion of national economic policies;
– launch a new Social Pact, complimentary to the Stability Pact to meet the new social challenge;
– boost our competitiveness by launching new iniciatives in the filed of research and development;
– take new iniciatives in the taxation field, in favour of existing and new enterprises and atract new foreign direct investments;
– launch new public and private investments schemes at European levels.

> The current financial system is unsatisfactory.
We should also think of changing the existing rules of the EU budget, to give to the new political Union around the euro, adequate means to fulfil these renewed ambitions.

> A clear decision on the Constitutional process must be taken at latest in 2007.
At the same time, the Union should improve its Democratic Life through political agreements. This should include the right of legislative petition of the European citizens, the transparency of the works of the Council and the civic, social and religious dialogues.

> Finally, the enlargement process should be conceived as a way of strenghening and expanding the European political project.