Hejtman Oldřich Bubeníček ocenil výsledky hospodaření Krajské zdravotní

Rada Ústeckého kraje dne 4. dubna rozhodla jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a. s., o roční účetní závěrce za rok 2017.

Oceňuji, že hospodaření společnosti Krajská zdravotní se již několik let pohybuje v kladných číslech. V loňském roce byly ziskové všechny nemocnice Krajské zdravotní. Svědčí to o svědomitém přístupu orgánů a vedení společnosti k ekonomickému chodu Krajské zdravotní. Výsledky z minulých let také umožnily a umožňují zvyšovat mzdy, což považuji za velmi důležité pro motivaci zaměstnanců, kterých je obecně ve zdravotnictví nedostatek,” uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Rada vzala na vědomí předloženou Výroční zprávu společnosti Krajská zdravotní, a. s., za rok 2017 obsahující mj. účetní závěrku, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku včetně zprávy a ověření auditora.

Rovněž vzala na vědomí návrh představenstva společnosti ze dne 23. 3. 2018 k závěrům hospodaření společnosti za rok 2017 a na rozdělení zisku ve výši 6 276 423,03 Kč, přičemž ziskového hospodaření bylo dosaženo ve všech nemocnicích společnosti.

Celkové náklady za rok 2017 činily 6 753 740 319,63 Kč, celkové výnosy pak 6 760 016 742,66 korun.

Rada také vzala na vědomí stanovisko dozorčí rady společnosti ze dne 26. 3. 2018 k Výroční zprávě za rok 2017 a k rozdělení zisku ve výši 6 276 423,03 korun.

Rada Ústeckého kraje schválila v souladu se zákonem o obchodních korporacích a dle stanov společnosti Výroční zprávu společnosti Krajská zdravotní, a. s., za rok 2017, obsahující mj. účetní závěrku, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku, včetně zprávy a ověření auditora.

Dále Rada Ústeckého kraje rozhodla v souladu se zákonem o obchodních korporacích a dle stanov společnosti Krajská zdravotní, a. s., ohledně dosaženého zisku takto: rezervní fond společnosti bude doplněn ve výši 313 821,15 Kč a částka 5 962 601,88 Kč bude zaúčtována do neuhrazené ztráty minulých let.

Krajská zdravotní, a. s., je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, kde je se 6900 zaměstnanci i největším zaměstnavatelem, a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj, který prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s., spravuje pět nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově včetně několika specializovaných pracovišť v dalších místech Ústeckého kraje.