Jak neskončit na ulici

Nájemní bydlení má nevýhodu v tom, že nájemník nikdy nemá stoprocentní jistotu trvání bydlení. Pokud je navíc nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou, je to o to větší stres. Zejména pokud pronajímatel nemá zájem smlouvu obnovit. Jak neskončit na ulici?

Modelový příklad: Před dvěma lety se rodina s dětmi přestěhovala do nového bytu. S pronajímatelem mají sepsanou nájemní smlouvu na dobu určitou do konce roku. Pronajímatel jim nájemní smlouvu odmítá obnovit a vyhrožuje, že je sám z bytu po skončení nájmu vystěhuje.

V občanském zákoníku se manžel dočetl, že pokud po skončení nájmu pronajímatel nepodá návrh k soudu do 30 dnů, nájemní smlouva se znovu obnovuje. V nájemní smlouvě obnovu nájmu nemají upravenou. Rodina nechce skončit na ulici. Má právo je pronajímatel sám z nájemního bytu vystěhovat? Je možné se bránit ustanovením, které si manžel přečetl v zákoně?

Skončení nájmu

V Občanském zákoníku je v § 2230 stanoveno, že užívá-li nájemce věc i po skončení nájmu a pronajímatel ho do jednoho měsíce nevyzve, aby mu věc odevzdal, platí, že nájemní smlouva byla znovu uzavřena za podmínek ujednaných původně. Jde o obecné ustanovení, které se však nevztahuje na nájem bytu.

Nájmu bytu se podle § 2285 Občanského zákoníku týká: Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva vyžaduje písemnou formu.

Stěhování z nájemního bytu

Nájem vyprší na konci roku, pokud se rodině nepodaří se s majitelem domluvit na prodloužení nájemní smlouvy. Po skončení nájmu je nutné byt vyklidit. Pokud by tak rodina neučinila, bude v bytě bydlet bez právního důvodu a pronajímatel má právo na ni podat k soudu žalobu na vyklizení z bytu. Následně například i návrh na exekuci.

V případě, že situace dojde až tak daleko, riskuje rodina tím, že bude navíc platit soudní výlohy, odměnu advokáta a další poplatky. Možností je si již výrazně dopředu před ukončením nájmu pokusit nalézt jiné bydlení.

Pokud by se rodina včas nevystěhovala a byt užívala bez právního důvodu, pronajímatel by měl i přesto respektovat výše uvedený postup při vyklizení nájemníků. Sám o sobě by rodinu vystěhovat neměl, i když se tak často stává například prostým vyměněním zámků. V takovém případě je možné kontaktovat policii a požádat je o pomoc při řešení této situace.