Jak sloučit exekuce

Před lety jsem se dostal do složité finanční situace, která vyústila ve vícero exekucí. Snažím se splácet, co to jde, ale je to náročné. Každý z exekutorů se snaží svou částku vymoci, občas se přijedou přesvědčit, zda by nebylo co zabavit. Také mám exekuci na plat, účet a vše, co si vzpomenete a exekutor to zabavit může. Trápí mě však, že s každým takovým úkonem exekutora se zvyšují náklady exekuce. Slyšel jsem o spojování exekucí, kdy by mohlo jít vše pod jednoho exekutora a platil bych jedny náklady.Mohu také této možností využít?

Slučování exekucí je možnost, zavedená novelou exekučního řádu, platnou od 1. ledna 2013. Toto slučování exekucí je obsaženo v § 37 exekučního řádu. Bohužel neuvádíte bližší informace, proto na váš dotaz odpovíme obecněji. Při slučování je nutné rozlišit, zda se jedná o závazky, které jsou vedeny u jednoho exekutorského úřadu, či o závazky vedené u různých exekutorských úřadů. A také to, zda se jedná o závazky jednoho či více věřitelů.

Automaticky by se měla spojovat exekuční řízení, která jsou vedena jedním oprávněným proti stejnému povinnému u jednoho exekučního úřadu. Tedy když máte více závazků u jednoho věřitele, a exekucemi byl pověřen jeden exekutor.

Za určitých okolností se dají spojit také exekuční řízení, která jsou vedena jedním oprávněným, ale exekuční řízení vedou různé exekutorské úřady. Tj. máte více závazků u jednoho věřitele, a exekucí bylo pověřeno více exekutorů.

Zde o tomto sloučení rozhoduje na váš návrh exekuční soud. Stejně tak na váš návrh může dojít ke sloučení i exekučních řízení, která jsou vedena různými věřiteli, u jednoho či více exekutorských úřadů. Zde však exekuční řád stanovuje přesné podmínky, za kterých lze tyto exekuce sloučit.

Sloučit tedy nelze všechny exekuce. Pokud soud rozhodne, že dojde ke spojení exekucí, které byly vedeny původně u více exekutorů, má exekutor, který dále exekuci nepovede, právo na náhradu účelně vynaložených  hotových výdajů.

Nelze tedy předpokládat, že sloučením exekucí budete „osvobozen“ od hrazení exekučních nákladů u ostatních exekucí a zaplatíte pouze jedny exekuční náklady. Výhodou takového sloučení však je, že pak vede exekuční řízení pouze jeden exekutor a po sloučení se dále počítají jedny exekuční náklady.