Problém s nájemním bydlení – jak neskončit na ulici

Bydlím v bytě na základě nájemní smlouvy. Moje dcera se však rozvádí a se dvěma dětmi se ke mně do bytu přestěhovala. Trvalé bydliště má hlášeno v bytě, kde bydleli spolu s manželem. Když můj  pronajímatel zjistil, že v bytě se mnou bydlí další osoby, sdělil mi, že pokud mu nenahlásím počet osob v bytě, tak mě i s nimi vystěhuje na ulici. Co po mě vůbec chce?

Váš pronajímatel má pravděpodobně na mysli oznamovací povinnost. Tuto informační povinnost ukládá občanský zákoník, po novelizaci provedené zákonem 107/2006 Sb. Vy jako nájemce jste povinen pronajímateli písemně oznámit změnu počtu osob, které s vámi bydlí.

Tato povinnost se vztahuje na případy, kdy se k vám někdo nastěhuje a také i v případech, kdy se někdo z bytu odstěhuje. Za osoby, které s vámi jako s nájemcem bydlí, nelze považovat krátkodobé návštěvy.

Z vašeho dotazu vyplývá, že u dcery pravděpodobně o krátkodobou návštěvu nepůjde. Tyto změny jste povinna oznámit písemně pronajímateli do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně. Toto písemné oznámení musí mít náležitosti dané zákonem: jména a příjmení, data narození a jejich státní příslušnost.

Jelikož jde o osobní údaje spolubydlících, měl by s nimi pronajímatel nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Tuto povinnost musíte splnit nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy Vám tato povinnost vznikla, tedy kdy se k Vám dcera nastěhovala. Pokud tyto změny nenahlásíte ani ve lhůtě do jednoho měsíce, jedná se z Vaší strany o hrubé porušení povinností a pronajímatel má právo Vám dát výpověď z nájmu bytu.

Ve svém dotazu neuvádíte, jak dlouho již dcera s vámi bydlí. Oznamte tedy co nejdříve písemně pronajímateli počet osob, které s vámi bydlí, a to i tehdy, pokud již uplynula lhůta jednoho měsíce. Podání výpovědi je právem pronajímatele.

Ovšem, aby byl výpovědní důvod naplněn a pronajímatelova výpověď byla oprávněná, musel by v době doručení výpovědi výpovědní důvod stále trvat. Tzn. že výpověď by byla oprávněná v případě, pokud byste v době doručení výpovědi stále neměla splněnu oznamovací povinnost danou zákonem.