Přehnané náklady na exekuci – kdy se musí platit

Stačí několik nezaplacených složenek za vodné a stočné a člověk se stane rázem dlužníkem. V horších případech se může stát, že je na dlužníka nařízena exekuce. Je mu také doručen příkaz k úhradě nákladů exekuce. Pokud se však dlužníkovi zdá, že náklady na exekuci jsou přehnané, jak se může bránit?

Obecně je třeba říci, že náklady exekuce tvoří odměna exekutora, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času pro provádění exekuce a náhrada za doručení písemností, případě daň z přidané hodnoty.

Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí většinou 15 % z vymáhané částky, nejméně tři tisíce korun. Náhrada hotových výdajů náleží exekutorovi v paušální částce 3.500 korun. Jsou-li náklady vyšší (což musí exekutor prokázat), pak mu náleží v plné výši.

Dříve měl dlužník nárok při dobrovolném splnění dluhu na začátku exekuce na 50 % snížení odměny exekutora. Vyhláška stanovuje, že při dobrovolném splnění dluhu a za splnění dalších podmínek má povinný nárok také na snížení náhrad hotových výdajů v paušální částce 1.750 korun, tedy také o 50 %.

Pokud exekutor v rámci jednoho výjezdu provede více exekucí u různých povinných, náhrady cestovních výdajů a náhrady za promeškaný čas strávený cestou do místa, které není sídlem jeho úřadu, se poměrně podělí.

Každopádně, pokud s výší nákladů exekuce dlužník nesouhlasí, může proti příkazu k úhradě nákladů exekuce u exekutora do 8 dnů od jeho doručení podat námitky. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů.

Co je to exekuce?

Exekuce je právní proces, při kterém může exekutor zabavit majetek dlužníka, pokud nesplácí svůj úvěr. To je běžná situace, kdy dlužník zmeškal několik splátek a věřitel vyčerpal všechny ostatní možnosti vymáhání. V některých případech je exekuce dobrovolná, což znamená, že dlužník souhlasil s tím, že se vzdá svého majetku ve prospěch věřitele výměnou za snížení dluhu.

Když věřitel zahájí exekuci, obvykle začne tím, že dlužníkovi zašle oznámení o nesplácení. Toto oznámení informuje dlužníka, že je v prodlení a že se zahajuje proces exekuce. V tomto okamžiku věřitel obvykle poskytne dlužníkovi určitou lhůtu k nápravě nesplácení nebo k jednání o splátkovém plánu.

Proces zabavení nemovitosti může být dlouhý a komplikovaný a jeho výsledek může být pro dlužníka zničující. Je důležité, aby dlužníci rozuměli svým právům a procesu exekuce, aby ochránili své zájmy a případně se vyhnuli exekuci.