Po napadení dostal útočník jen podmínku – jak řešit a postupovat

Být obětí útočníka je nepříjemná a zdraví či životu nebezpečná záležitost. O to větší křivda na nevinného padne, pokud byl útočník odsouzen k velmi mírnému trestu, který dle napadeného neodpovídá míře útoku a způsobené újmě. Lze se proti rozsudku odvolat?

Modelový příklad: Muž byl před několika měsíci napaden, když se byl bavit s přáteli v hospodě. Skončil v nemocnici s vážnými poraněními. Je již několik měsíců v pracovní neschopnosti a návrat do práce je v nedohlednu. Osoba, která jej napadla, byla obviněna. Napadený byl několikrát u výslechu, probíhalo trestní řízení.

Od známých zjistil, že to nebylo poprvé, co měl dotyčný problémy se zákonem. Nyní mu došel rozsudek soudu. Po jeho přečtení muž nevěřil vlastním očím, protože útočník dostal jen podmínku. Muž nikde nenašel, že by se mohl proti rozhodnutí soudu bránit, když s ním nesouhlasí. Nelze přece, aby takovýto člověk dostal pouze podmínku a dál si chodil po světě.

Vina a výše trestu

Jako poškozený má pouze ta práva, která mu přiznává zákon, v tomto případě Trestní řád č. 141/1961 Sb. Ne vždy je pro poškozeného jednoduché souhlasit s výší trestu, kterou soud pachateli uložil, zákon mu však jako poškozenému nepřiznává právo se odvolat proti rozhodnutí, týkající se viny a výše trestu.

Soud dle § 126 při poradě o rozsudku, jímž se rozhoduje o vině a trestu, posoudí zejména, zda:

  • se stal skutek, pro který je obžalovaný stíhán
  • tento skutek má všechny znaky některého trestného činu
  • tento skutek spáchal obžalovaný
  • je obžalovaný za tento skutek trestně odpovědný
  • trestnost skutku nezanikla
  • a jaký trest má být obžalovanému uložen
  • a v jakém rozsahu má být obžalovanému uložena povinnost nahradit poškozenému škodu nebo nemajetkovou újmu v penězích
  • a jaké ochranné opatření má být uloženo

Poškozený má právo podat odvolání proti rozsudku pouze v té části, která se týká náhrady škody, pokud ji v trestním řízení uplatnil.

Dle § 43 Trestního zákoníku je poškozený oprávněn navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem způsobena. Z návrhu musí být patrno, z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy uplatňuje. Důvod a výši škody je poškozený povinen doložit.