Oddlužení – kdy vzniká nárok, zkušenosti

Ve finančně silných obdobích má člověk pocit, že si může dovolit koupit mnoho věcí a vzít si i pár půjček, protože díky vyšším příjmům má dostatek peněz na splátky. Jenže co když o zaměstnání přijde? Jak se zbavit dluhů? Kdy je nárok na oddlužení a insolvenci?

Modelový příklad: Muž je v tíživé finanční situaci. Postupně si vzal několik půjček převážně na vybavení domácnosti. Asi před rokem přišel o práci a přestal splácet. Začaly mu chodit upomínky a dluh se zvyšoval. Teď už dva měsíce pracuje.

Zase některé půjčky splácí, avšak vzhledem k nižší mzdě jsou pro něj splátky vysoké a někde již chtějí dluh uhradit celý. Chtěl snížit splátky, ovšem nebylo to možné. Uvažuje o oddlužení. Je to v této situaci možné?

Oddlužení v zákoně

Problematiku oddlužení specifikuje Zákon č. 182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Obecně však lze říci, že pokud nepomůže konsolidace půjček nebo pomoc od příbuzných, je oddlužení jedním ze způsobů, jakým je možné řešit tzv. úpadek dlužníka. Úpadek znamená, že dlužník má více věřitelů a není schopen plnit své závazky (splácet dluhy).

Návrh na povolení oddlužení se podává ke krajskému soudu podle místa bydliště spolu s insolvenčním návrhem – tedy návrhem, na jehož základě soud rozhodne o tom, zda je muž v úpadku a týká se jej insolvence.

Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat:

  • označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat
  • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 12 měsících
  • údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců
  • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší

Soud povolí oddlužení pouze tehdy, pokud lze očekávat, že bude schopen splatit alespoň 30 % svých závazků (dluhů). Oddlužení může být následně provedeno dvojím způsobem – zpeněžením majetkové podstaty (prodej majetku a jednorázové vyrovnání) a plněním pětiletého splátkového kalendáře. O způsobu oddlužení rozhodují věřitelé, tedy ne dlužník.

Dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku, může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších měsíčních splátek. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek a vysvětlit důvody pro snížení splátek a důvody, které vedly k jeho úpadku.

Splnění oddlužení

Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže:

  • dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši
  • dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek
  • po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek

Výhodou oddlužení je, že až na výjimky postihuje výlučně buď majetek dlužníka nebo jeho příjmy. Další výhodou je to, že po řádném splnění plánu oddlužení může být dlužník osvobozen od placení až 70 % zbývajících závazků. Na druhou stranu je nutné říci, že podmínky pro dlužníka v oddlužení (i před schvalováním oddlužení) jsou velmi přísné.

Během oddlužení je jeho povinností hlásit jakoukoliv změnu ve své situaci (získání daru, dědictví, zvýšení či snížení příjmů) insolvenčnímu správci, dlužník si nemůže udělat další dluh.