Přejít do nového zaměstnání – podmínky, jak urychlit, postup

Našla jsem si druhé zaměstnání. V tom nynějším mám smlouvu na dobu určitou do 31.12.2015. V tomto čase jsem v pracovní neschopnosti, ale po ní se nechci vracet do nynějšího zaměstnání. Jak mám postupovat prosím?

Ve svém emailu žádáte o informaci jak postupovat v případě, že máte sjednaný pracovní poměru na dobu určitou a to do 31. 12. 2015, aktuálně jste na pracovní neschopnosti, po jejíž ukončení se do stávajícího zaměstnání nechcete vracet, neboť máme příslib jiného zaměstnání.

K Vašemu dotazu sdělujeme, že dle zákoníku práce § 65 u pracovního poměru sjednaného na dobu určitou oba účastníci již při uzavírání pracovní smlouvy projevili souhlas s tím, aby pracovní poměr trval pouze po určitou, smluvně vymezenou dobu. Pracovní poměr na dobu určitou tedy skončí uplynutím sjednané doby.

Avšak i pracovní poměr sjednaný na dobu určitou lze před uplynutím sjednané doby ukončit, a to dohodou obou stran (zaměstnance a zaměstnavatele) či výpovědí jedné ze stran.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranným pracovněprávním úkonem, podle kterého zaniká pracovní poměr. Zákon vyžaduje, aby byla v písemné formě, a aby každá ze smluvních stran obdržela jedno vyhotovení. Tím, že je dohoda dvoustranným právním úkonem, je závislá na vůli obou smluvních stran a proto platí, že nikdo nemůže být k podpisu dohody nucen.

Při ukončení pracovního poměru dohodou končí pracovní poměr dnem, na kterém se oba účastníci domluvili.  Náležitostí dohody o ukončení pracovního poměru je ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o tom, že pracovní poměr zaniká a ke kterému dni končí.

Zákon nestanoví, aby dohoda obsahovala důvod ukončení pracovního poměru, nicméně z důvodu předejití různých spekulací v budoucnu o důvodu ukončení je vhodné a možné důvod v dohodě uvést.

Na ukončení pracovního poměru se tak tedy můžete v prvé řadě se zaměstnavatelem dohodnout. Pokud máte za to, že dohoda není možná či nechcete v této věci se zaměstnavatelem jednat, ale chcete pracovní poměr ukončit, pak je třeba, abyste podala výpověď.

Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být dána písemně a musí být doručena druhému účastníku. Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel může dát výpověď jen z důvodů daných zákonem (zákoníkem práce). Výpověď je jednostranným právním jednáním, se kterým druhá strana nemusí souhlasit.

Je třeba sdělit, že byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr až uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být vždy stejná jak pro zaměstnavatele, tak i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Pokud byste tedy Vaši výpověď doručila zaměstnavateli do konce měsíce července, pak by začala běžet výpovědní doba od 1. 8. 2015 a pracovní poměr by tak skončil k 30. 9. 2015. Pokud byste během výpovědní doby ukončila pracovní neschopnost, bylo by Vaší povinností do práce ještě nastoupit a do konce výpovědní doby u současného zaměstnavatele pracovat, pokud by Vám např. nenařídil dovolenou.

Je třeba sdělit, že již jednou podaná výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné. Toto je třeba brát na zřetel, pokud dává výpověď zaměstnanec, kdy pod vlivem změny okolností (např. nevyjde nabídka nového zaměstnání, změna zdravotního stavu, rodinné situace atd.) chce vzít svou výpověď zpět, ale není povinností zaměstnavatele vyhovět.

Uvádíte, že jste si našla druhé zaměstnání. Je tedy třeba zvážit, zda do tohoto nového zaměstnání skutečně nastoupíte či jaké jiné možnosti máte v případě, že výpověď jednou podáte. Samozřejmě chápeme, že k podání výpovědi máte své důvody.

Jen doplňujeme, že dohodu o rozvázání pracovního poměru můžete se zaměstnavatelem uzavřít či výpověď z Vaší strany můžete podat i během své pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel Vám výpověď v době trvání pracovní neschopnosti dát nemůže, respektive může dát jen v zákonem daných případech.