Peněžitá pomoc v mateřství – nárok otce dítěte

Dobrý den, otec dítěte nejspíše přijde o práci, kde firma zkrachuje, takže není jisté jakým způsobem a kdy bude prac. poměr ukončen. Otec chce žádat o peněžit. pomoc v mateřství kolem ledna 2020 a ochranná doba je jen 7dní, takže tam šance asi není. Chci se tedy zeptat, a jestli jsem správně pochopila, tak jsou 2 varianty řešení: a) při podání výpovědi ze strany zaměstnavatele otec nastoupí na pracovní neschopnost a bude ji pobírat až do doby než bude žádat o PPM. J Jde to takto a platí to i v případě, kdy firma zkrachuje? Nebo b) nastoupí do nového zaměstnání a během zkušební doby nastoupí na PPM. Co mu hrozí od nového zaměstnavatele? Asi výpověď ve zkušební době a nezaniká tím nárok na PPM? Mnohokrát děkuji za odpověď na tak specifický dotaz.

Z Vašeho e-mailu chápeme, že otci dítěte zřejmě bude ukončen pracovní poměr z důvodu zániku zaměstnavatele. Zatím nevíte, kdy a jak bude pracovní poměr ukončen. Otec dítěte chce v lednu 2021 (uvádíte leden 2020, ale předpokládáme, že máte na mysli leden 2021) žádat o peněžitou pomoc v mateřství (PPM).

Máte za to, že by se situace, aby otec mohl pobírat PPM, mohla řešit tak, že by otec v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele nastoupil na pracovní neschopnost a pobíral by nemocenskou až do doby nástupu na PPM.

Případně máte za to, že by situaci mohl otec dítěte řešit tak, že by nastoupil do nového zaměstnání a během zkušební doby by nastoupil na PPM. Dotazujete se, zda tyto možnosti chápete správně a zda v případě výpovědi ve zkušební době u nového zaměstnavatele nezaniká nárok na PPM.

Peněžitá pomoc v mateřství je jednou z dávek nemocenského pojištění, které upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Dle tohoto zákona vzniká nárok na dávku tehdy, pokud podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění (ve většině případů se doba pojištění chápe jako doba trvání zaměstnání). Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání.

Nemocenská či peněžitá pomoc v mateřství náleží také v případě, že k nástupu na nemocenskou či PPM dojde po zániku pojištění (zaměstnání) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta u nemocenské činí 7 kalendářních dnů a ochranná lhůta u PPM v případě otce dítěte činí rovněž 7 kalendářních dnů po skončení pojištění.

Je třeba říci, že zánik zaměstnavatele je jedním ze zákonných důvodů, pro které může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z pracovního poměru. V případě výpovědi skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která je dle zákoníku práce dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Pokud by tedy otec dítěte obdržel výpověď z pracovního poměru např. do konce listopadu, pak by měl pracovní poměr skončit až k 31. 1. 2021. Tedy pokud by otec v lednu 2021 žádal o PPM, pak by na mi měl stihnout nastoupit v době pojištění (v době trvání zaměstnání).

Dále máme za to, že pobírání nemocenské samo o sobě nezakládá účast na nemocenském pojištění, tedy pokud by v průběhu pobírání nemocenské došlo k ukončení pracovního poměru, pak máme za to, že ukončením pracovního poměru by došlo i k ukončení pojištění a pak by bylo třeba nastoupit na PPM v ochranné sedmidenní lhůtě po skončení pracovního poměru.

Pokud zaměstnanec pobírá nemocenskou a v jejím průběhu dojde k ukončení pracovního poměru, pak nárok na nemocenskou nadále trvá, jelikož k nástupu na nemocenskou došlo v době trvání pojištění (v době trvání pracovního poměru) a následné ukončení pracovního poměru již na trvání nároku na nemocenskou nemá vliv, ale máme za to, že již netrvá doba pojištění.

Pokud otec dítěte po skončení současného zaměstnání nastoupí do nového zaměstnání a např. ve zkušební době nastoupí na PPM, pak máme za to, že mu v tomto nic nebrání. Nový zaměstnavatel toto nemůže jakkoli sankcionovat. Samozřejmě může využít možnosti zrušení pracovního poměru ve zkušební době, kdy ve zkušební době je možné zrušit pracovní poměr i bez uvedení důvodu.

Pokud by otec dítěte nastoupil na PPM v době trvání pracovního poměru, pak máme za to, že následné zrušení pracovního poměru ve zkušební době na další trvání PPM nemá vliv a nárok na PPM tímto nezaniká.

Je třeba dále sdělit, že podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Je tedy třeba splnit tuto základní podmínku, předpokládáme tak, že otec dítěte dobu pojištění 270 dnů v posledních dvou letech splňuje (nejméně po tuto dobu v posledních dvou letech byl zaměstnán a byl účasten nemocenského pojištění).

Otec dítěte má nárok na PPM, jestliže o dítě pečuje a pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu o tom, že bude pečovat o dítě. Takovou dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Otec tedy může čerpat PPM až od 7. týdne po porodu. V tomto případě náleží PPM po dobu 22 týdnů.

Sdělujeme, že výše uvedené a další okolnosti ohledně případného nároku otce dítěte na PPM je vhodné konzultovat s příslušnou Okresní správou sociálního zabezpečení.