Může brát muž peněžitou pomoc v mateřství

S příchodem miminka na svět je spousty zařizování. Kromě kočárku a dětské výbavy je třeba myslet i na výběr jednoho z rodičů, který bude pobírat peněžitou pomoc v mateřství. Jak vypadá peněžitá pomoc v mateřství braná mužem? 

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je dávkou nemocenského pojištění, kterou pobírá obvykle žena v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím a péčí o novorozence. Tato dávka má nahradit příjmy, o které rodiče v souvislosti s rodičovstvím přichází. PPM je podmíněna předchozí pracovní činností a účastí na nemocenském pojištění v předcházejícím období.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má i otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila, jestliže ona sama nesmí o dítě pro závažné dlouhodobé onemocnění pečovat nebo jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat on.

Předpokladem je, že muž splňuje stejné podmínky pro nárok na dávku jako žena, to je 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM a účast na pojištění v době nástupu na PPM. Muž může ženu vystřídat v péči o dítě nejdříve od začátku 7. týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí. 

V písemné dohodě o péči otce o dítě musí být uvedený den, od kterého bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit nebo může být ověřen orgánem nemocenského pojištění neboli okresní správou sociálního zabezpečení.

Den, od kterého bude tento pojištěnec o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte, a do období přede dnem ověření podpisu. Dohoda musí být uzavřena na dobu alespoň 7 po sobě následujících dní.

Nárok otce na PPM se uplatňuje u Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) na tiskopisu Žádosti o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, který je k dispozici na každé OSSZ.

Při pobírání PPM nelze vykonávat výdělečnou činnost, ze které je dávka PPM poskytována. Ale nic nebrání tomu, aby člověk pracoval jinde a nemusel tak žádat o dávky v nouzi.

Mateřský příspěvek – obecně 

Mateřský příspěvek je druh dávky, která je v mnoha zemích světa poskytována těhotným ženám. Jeho účelem je poskytnout finanční podporu těm, kdo čekají dítě, a pomoci jim tak uhradit náklady spojené s těhotenstvím a porodem.

Peníze, které se dostávají z mateřské, jsou obvykle vypláceny v měsíčních splátkách. Kromě finanční podpory, kterou poskytuje, mateřský příspěvek může také umožnit přístup k dalším právům a výhodám, jako je právo vzít si volno z práce, aby budoucí matka mohla navštěvovat lékařské prohlídky nebo předporodní kurzy.