Kdo vypraví pohřeb, když není žádný blízký

Mám dotaz ohledně pohřbu a dědictví. Manžel mi zemřel již před mnoha lety a od té doby jsem sama. Děti jsme neměli. Vlastním nějaký majetek, např. byt, ve kterém nyní bydlím. V poslední době se mi velmi zhoršil zdravotní stav a chtěla bych si vyřídit své záležitosti.

Nevím, co bude s tímto bytem po mé smrti a také kdo mi vypraví pohřeb, když nemám již žádného blízkého příbuzného.

Jediný, na koho bych se asi mohla obrátit, je má sousedka, která mi občas zajde nakoupit, vyzvednout léky a chodí ke mně na kafe si popovídat. Uvažuji, že bych byt odkázala právě jí. Jak to udělat? A jak to bude s pohřbem?

Odpověď z poradny

Ve svém dotazu píšete, že máte obavy z toho, kdo vám vypraví pohřeb, když nemáte žádné příbuzné a jak to bude s bytem po vaši smrti.

I přesto, že nemáte manžela, ani žádné děti, může vám vypravit pohřeb jakákoliv jiná fyzická či právnická osoba. Můžete tedy oslovit osobu z vašeho okolí, která vám je blízká, např. právě vaši sousedku, o které jste se v dotazu zmínila a požádat ji, zda by se nepostarala o vypravení vašeho pohřbu.

V případě, že nikoho neoslovíte či nikoho nemáte, a nebude vám ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí sjednán pohřeb, je ze zákona povinna zajistit pohřbení zemřelého obec na své vlastní náklady. Jedná se o tzv. sociální pohřeb. Náklady na vypravení pohřbu pak může obec vymáhat i vůči dědicům zemřelého a pokud není těchto dědiců, tak vůči státu.

Dále píšete, že uvažujete o tom, že byt odkážete své sousedce. Jako majitelka bytu můžete se svým majetkem nakládat jakkoliv, tedy jej i odkázat formou závěti. Takto můžete byt odkázat i sousedce.

Jestliže závěť nesepíšete, dochází k dědění dle zákona, kde se uplatňují tzv. dědické skupiny. Dědit tak mohou např. vaši rodiče, osoby, které žili s vámi ve společné domácnosti, sourozenci atd.

Jestliže váš majetek nenabude žádný dědic ať už ze závěti či ze zákona, nabývá pozůstalost nebo její část stát jako odúmrť. To zjednodušeně znamená, že nebude-li žádný dědic, který by mohl Váš majetek zdědit, připadne váš majetek státu.

V případě, že budete mít zájem o bližší informace týkající se dědictví, možnosti sepsání závěti atd., můžete se obrátit na pracovníky občanské poradny.

Jak sepsat závěť

Sepsání závěti je důležitým krokem v procesu plánování majetku, který se může zdát děsivý. Tento proces však nemusí být složitý.

Pokud člověk porozumí jednotlivým složkám závěti a věnuje plánování dostatek času, může vytvořit komplexní a právně závazný dokument, který bude odrážet jeho přání.

Co je to závěť

Závěť je právní dokument, který popisuje, jak si člověk přeje, aby bylo naloženo s jeho majetkem v případě úmrtí. Může také obsahovat pokyny pro opatrovnictví nezletilých dětí, přání ohledně pohřbu a další.

Je důležité si uvědomit, že závěť se vztahuje pouze na majetek, který je ve vlastnictví zůstavitele a je napsán na jeho jméno. Majetek, který je ve společném vlastnictví, například nemovitost, přechází po smrti automaticky na spoluvlastníka.

Shromáždění informací

Než zůstavitel začne psát závěť, je důležité shromáždit všechny potřebné informace. Udělat si soupis svého majetku a dluhů, včetně nemovitostí, bankovních účtů, investic a veškerého dalšího majetku, který vlastní.

Podstatné je sestavit si seznam osob, které budou zahrnuty do závěti, jako jsou členové rodiny, přátelé a charitativní organizace.

Vybrat vykonavatele

Vykonavatel je osoba odpovědná za provádění pokynů z konkrétní závěti. Tato osoba by měla být někým, komu zůstavitel důvěřuje a kdo je obeznámen s jeho přáními.

Je důležité vybrat někoho, kdo je schopen zvládnout úkoly spojené se správou pozůstalosti.

Vybrat svědky

Zůstavitel potřebuje alespoň jednoho svědka, který podepíše a potvrdí platnost závěti. Tato osoba by měla být někým, kdo není v závěti uveden a není se zůstavitelem v příbuzenském vztahu.

Svědek by měl být přítomen podpisu závěti a měl by ji podepsat před zůstavitelem a notářem.

Napsat samotnou závěť

Jakmile zůstavitel shromáždí všechny potřebné informace a vybere svědky a vykonavatele, může začít psát závěť. Může použít šablonu nebo spolupracovat s právníkem pro plánování pozůstalosti, aby závěť splňovala všechny potřeby.

Při psaní závěti je třeba uvést:

  • jména vykonavatele a svědků
  • podrobný seznam majetku a dluhů
  • pokyny, jak má být majetek rozdělen
  • pokyny pro opatrovnictví případných nezletilých dětí
  • přání ohledně pohřbu
  • jakékoli další pokyny nebo ustanovení

Poté musí být závěť podepsána a v ideálním případě také notářsky ověřena.

Podpisy a notářské ověření závěti

Po sepsání závěti ji zůstavitel musí podepsat před svědky a případně také před notářem. Notář poté závěť ověří a svědci ji podepíší. Originál závěti je třeba uložit na bezpečném místě a kopie poskytnout svému vykonavateli a svědkům.

Sepsání závěti je důležitou součástí procesu plánování majetku. Pochopením základních principů a věnováním času plánování může vytvořit právně závazný dokument, který odráží přání zůstavitele.