Překážka v práci – právo jít k lékaři

Dobrý večer, mám dotaz na problém s propustkou. Pracuji v Prachaticích a tamtéž také pracuji. K zubnímu lékaři jezdím autobusem do Českých Budějovic, je to asi 25 km moje šéfová mi zaplatí pouze 4 hodiny a zbytek chce nadělat má na to nárok?

Dobrý den, ve svém e-mailu se dotazujete, zda, když máte svého zubního lékaře vzdáleného 25km od svého pracoviště a dojíždíte za ním autobusem, je správné, když Vám zaměstnavatel chce proplatit v případě ošetření u tohoto lékaře pouze 4 hodiny z pracovní doby a zbytek si musíte nadpracovat.

Sdělujeme, že zákoník práce ve svém ustanovení §199 uvádí, že nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu. Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši průměrného výdělku.

Co jsou to jiné důležité osobní překážky v práci, stanovuje příloha nařízení vlády č. 590/2006 Sb., podle které se za jinou důležitou osobní překážku v práci považuje také vyšetření nebo ošetření zaměstnance.

Zákon neuvádí přesnou dobu, kterou můžete strávit u lékaře. Nicméně dle výše uvedeného nařízení vlády č. 590/2006 Sb., se v případě ošetření nebo vyšetření pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout.

Současně platí, že pracovní volno s náhradou mzdy zaměstnavatel poskytne pouze v případě, že vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. To samozřejmě není vždy možné a zákon s tím počítá.

Daný předpis nestanovuje žádný konkrétní časový rozsah, ale hovoří o pojmu nezbytně nutná doba k ošetření, tj. na dobu cesty tam, dobu čekání, trvání samotného lékařského úkonu a cesty zpět do zaměstnání.

Uvádíte, že dojíždíte k lékaři 25 km, zřejmě se tedy nejedná o nejbližší zařízení Vašemu pracovišti. V tom případě výše uvedené nařízení říká, že pokud místo výkonu lékařského ošetření není nejbližší a není tedy provedeno v nejbližším zdravotnickém zařízení, i tehdy máte podle zákoníku práce nárok na pracovní volno, ovšem náhrada mzdy Vám v tomto případě přísluší jen za dobu, kterou byste strávili v nejbližším zdravotnickém zařízení.

Pokud je zaměstnanec na doporučení ošetřujícího lékaře vyšetřen u specialisty, náleží mu placené volno za celou dobu trvání této překážky, i kdyby se jednalo o zdravotnické zařízení, které nesplňuje podmínku blízkosti ať už místu bydliště nebo pracoviště.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že Vám zaměstnavatel nemůže paušálně stanovit, na kolik hodin maximálně poskytne zaměstnancům pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. Vždy musí individuálně zhodnotit situaci zaměstnance a maximálně může požadovat po zaměstnanci, aby doložil, že vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu zaměstnance.

Zaměstnavatel také nemůže zaměstnance nutit, aby si jako ošetřujícího lékaře zvolil tzv. závodního lékaře a není oprávněn zaměstnanci určovat, zda se bude jednat o lékaře nejblíže pracovišti nebo trvalému bydlišti. Volbu lékaře provádí zaměstnanec. Délku překážky v práci jste povinna prokázat např. ukázkou spojů do a ze zdravotnického zařízení, potvrzením zdravotnického zařízení o čase a délce ošetření apod.

V takovém případě pak máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy i v případě, že samotná délka překážky v práci přesáhne vámi uváděné čtyři hodiny a máme za to, že nejste povinna si přesahující dobu nadpracovávat. Pokud by zaměstnavatel na tomto svém pokynu trval, pak sdělujeme, že by se mohlo ze strany zaměstnavatele jednat o postup v rozporu se zákonem a je možné zvážit stížnost např. k inspektorátu práce.