Přípitek v práci – je to možné, podmínky, riziko, problémy

Pracuji v podniku, který zaměřuje na strojírenskou výrobu. Občas se stane, že slavíme v práci narozeniny kolegů ke konci pracovní doby a občas si i připijeme. Není to ale žádné velké množství alkoholu. Máme nyní nového vedoucího, který už několikrát kolegy vyzval k orientační dechové zkoušce. Nevím, jestli na to má právo. Můžeme mít z tohoto našeho „připíjení“ nějaký problém?

Zákoník práce stanovuje zaměstnanci povinnost dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví, ale také i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se dotýká jeho jednání při práci. Zaměstnanec je proto povinen, mimo jiné, nepoužívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky na pracovišti zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště.

Proto, i když si v zaměstnání s kolegy jen připijete, jde o porušení povinností, které stanoví zákoník práce. Povinností zaměstnance je také podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, a to na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance.

Podle zákona č. 379/2005 Sb. k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem či návykovými látkami, je povinna podrobit se orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu osoba, u níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnosti, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob pod vlivem alkoholu.

Orientační vyšetření může provádět například i zaměstnavatel. V případě, že osoba způsob orientačního vyšetření odmítne, provede se odborné lékařské vyšetření. Odmítne-li osoba toto vyšetření, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Jestliže zaměstnanec dechovou zkoušku bez vážných důvodů odmítne nebo je test pozitivní, porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů.

Pokud se to stane opakovaně, může být upozorněn na možnost rozvázání pracovního poměru výpovědí z důvodu soustavného méně závažného porušování povinností, eventuálně může obdržet i výpověď z práce. V případě zvlášť hrubého porušení by mohla být situace řešena i okamžitým zrušením pracovního poměru.