Příspěvek rodičů na opravy – jak postupovat, mají povinnost přispět

Věcné břemeno je o užívání nemovitosti na dožití a také o podílu na opravách, pořádku a péči o bydlení. Pokud v domě bydlí více generací, mají obě strany povinnost finančně přispívat na udržovací práce? Jak toho docílit?

Modelový příklad: Mužovi rodiče manželům darovali starší rodinný domek, který je nutné opravit. Partneři rodičům bezplatně zřídili věcné břemeno. Obývají tak přízemí a rovněž mohou využívat zahradu. Manželé bydlí v prvním patře.

Nyní rozhodli o opravách, avšak zjistili, že budou práce finančně mnohem náročnější, než manželé předpokládali. Požádali rodiče o příspěvek na opravy, ovšem ti odmítli. Mají povinnost manželům na opravy přispět? Ve smlouvě o zřízení věcného břemene toto není nijak upraveno.

Věcné břemeno (služebnost)

Při sepisování smlouvy o zřízení věcného břemene se někdy hrazení těchto nákladů bohužel opomíjí. Pokud se manželé nedohodli s rodiči ve smlouvě, pak úhradu nákladů řeší občanský zákoník. Pokud se účastníci nedohodli jinak, je ten, kdo je na základě práva odpovídající věcnému břemeni (služebnosti) oprávněn užívat cizí věc, tedy podíl na domě, povinen nést přiměřené náklady na její zachování a opravy, a to podle § 1263.

Užívá-li však věc i její  vlastník, je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání. Přitom přiměřené náklady mají směřovat k zachování věci, jejímu udržení ve stavu, v jakém byla v době zřízení věcného břemene a darování domu.

Přiměřenost nákladů je nutné také posuzovat s ohledem na užívanou věc, způsob užívání, jeho rozsah a podobně. Náklady by dále neměly být neúčelné, ani neúměrné. Podle výše uvedeného tedy manželé mají nárok požadovat poměrnou část nákladů na udržovací opravy. Nikoliv tedy na opravy, vedoucí ke zvyšování hodnoty a kvalitativní stránky nemovitosti.

Možná by pomohlo osvětlit rodičům finanční situaci manželů a jejich snahu zlepšit komfort bydlení i jim. Pokud se jedná o udržovací práce, a přesto se nebude možné s rodiči domluvit, je možné rodičům zaslat doporučený dopis s výzvou s tím, že pokud se nebudou podílet na nákladech, obrátí se manželé se na soud. Soudní řešení takovýchto sporů často zhorší vztahy mezi rodinnými příslušníky.