Stěhování z nájemního bytu – co vše opravit, na co pozor, zkušenosti

S majitelem domu mám uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou v délce jednoho roku. Tato nájemní smlouva končí k letošnímu  31. březnu, pak se chci z bytu odstěhovat.  Před časem jsem dohodě s pronajímatelem zakoupil na vlastní náklady kuchyňský sporák. Majitel mi také řekl, že před odstěhováním musím opravit veškeré závady, které v bytě vznikly. Má na to právo? Musím opravit všechny závady, které v bytě jsou? A mohu si odnést sporák, který jsem koupil?

Jako nájemce  jste povinen se podílet na údržbě bytu, respektive na jeho drobných opravách. V dotazu neuvádíte, jaké konkrétní opravy máte provést. Občanský zákoník stanovuje, že drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce. Zákon však dává přednost dohodě obou smluvních stran.

Znamená to, že si nájemce a pronajímatel mohou v nájemní smlouvě odchylně upravit, kdo a v jaké výši bude opravy v bytě hradit. Podívejte se tedy nejprve do nájemní smlouvy, zda v ní toto máte upraveno. Pokud  nájemní smlouva nic takového neobsahuje, drobné opravy a náklady s běžnou údržbou hradí nájemce.

Za drobné opravy se považují opravy bytu, jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení bytu jeho součástí a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo výše nákladu. Za náklady spojené s běžnou údržbou je považováno např. malování, tapetování, čištění podlah apod.

V nařízení vlády č. 258/1995 Sb. najdete, které drobné opravy hradí nájemce a co je považováno za náklady spojené s běžnou údržbou. Pronajímatel hradí veškeré opravy (výměny), které nemají charakter drobných oprav. V případě vašeho zájmu vám znění nařízení vlády můžete zaslat. Dále jste povinen odstranit závady a poškození, které jste způsobil vy sám nebo další osoby, které s vámi v bytě bydlí, a to buď přímo v bytě, anebo v domě.

V dotazu píšete, že jste si po dohodě pronajímatelem zakoupil do bytu sporák. Pokud vám poté pronajímatel bytu náklady na jeho zakoupení neproplatil, zůstává sporák ve vašem výlučném vlastnictví.

Pokud se z bytu hodláte odstěhovat, máte právo si sporák z bytu odebrat. Pokud však sporák v bytě chcete ponechat, můžete od pronajímatele požadovat určitou náhradu ve výši zůstatkové ceny sporáku. Rovněž můžete sporák v bytě nechat a náhradu nepožadovat.