SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Alejní ulici, v lokalitě u věžových domů

TEPLICE – Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018: V Teplicích, Alejní ulici, v lokalitě u věžových domů, budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v délce 237,73 metrů a nevyhovující úsek kanalizace v délce 71,46 metrů, pro cca. 1 000 napojených obyvatel.

Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 200 mm, uvedeným do provozu v roce 1970. Řad je již dožilý, inkrustovaný a s rostoucím počtem poruch. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené potrubím z kameniny průměru DN 400 mm z roku 1975. Potrubí je ve špatném technickém stavu, kamerová prohlídka prokázala praskliny, vypadlé střepy, a tvořící se kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

V rámci investiční akce SVS bude původní potrubí vodovodu nahrazeno novými 2 řady z litiny DN 200 v celkové délce 237,73 metrů. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení stávajících vodovodních přípojek. Dále bude stávající stoka nahrazena novým potrubím z kameniny DN 400 v délce 71,46 m. Součástí rekonstrukce kanalizace je i rekonstrukce stávajícího propoje z kameniny DN 250 délky 2,1 metrů. Stavba bude provedena otevřeným výkopem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. května 2018. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Stavební práce začínají v těchto dnech. Je provedena instalace tzv. suchovodu (provizorní povrchový vodovod k zajištění zásobování pitnou vodou během rekonstrukce vodovodu). Jsou prováděny výkopy sond k upřesnění vedení a uložení inženýrských sítí, následovat budou vlastní výkopové práce. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2018.