Právo na vrácení peněz za kroužek, který neproběhl

Řada ratolestí chodí na dobrovolné zájmové kroužky, kde například kreslí výkresy, zpívají ve sboru nebo hrají florbal. Během covidu byla však situace zcela odlišná a některé kroužky se přes zákaz nekonaly, byť byly uhrazeny v plné výši. Mají rodiče právo získat peníze za neodebrané lekce zpět?

Má se za to, že v současné době je stále nejednotný přístup různých subjektů v této věci a situace se řeší zejména vzájemnou dohodou.

Obecně lze říci, že pokud někomu nebyla poskytnuta služba, kterou si objednal a předem zaplatil, pak má právo na vrácení uhrazené částky či poměrné částky, pokud služba byla poskytnuta částečně. To platí i v tomto případě pro manželé a rodiče dítěte.

Je třeba připustit, že k neplnění zaplaceného kroužku ze strany mateřské školy nedošlo z jejich vůle ani kvůli porušení jejich povinností, nýbrž v důsledku nařízených opatření souvisejících s epidemiologickou situací, kdy takovéto situace lze obecně zahrnout pod takzvanou vyšší moc. Jedná se o mimořádné a nepředvídatelné překážky, které vznikly nezávisle na vůli kohokoli. V tomto případě mateřské školy, jakožto pořadatele kroužku.

Může se stát, že rodiče nemají smlouvu od kroužku. Tím pádem nebyla sepsána písemná smlouva o poskytnutí kroužku, nicméně k uzavření takovéto smlouvy došlo jednáním rodičů a jednáním školky. Školka kroužek nabídla, rodiče nabídku přijali a uhradili požadovanou cenu.

Předpokládá se, že přitom nebyly sjednány bližší podmínky o tom, jak se bude postupovat v případě nečekaných událostí. Za zrušené kroužky by však obecně měla být poskytnutá náhrada, která je možná v penězích či v jiné formě, a to například náhradní termíny neodebraných lekcí, převod částky na jiný kroužek, který je možné absolvovat.

Je tak otázkou, zda je možné se v případě, kdy školka peníze nevrátí, domluvit na jiné formě náhrady za kroužek.

Je vhodné vyzvat školku písemnou formou k vrácení peněz, případně k uzavření dohody o jiném čerpání zaplacené částky. Pokud vedení dané školky na nic z toho nepřistoupí, je možné se obrátit na zřizovatele školky.

Pokud ani přesto nebude věc řešena k spokojenosti a rodiče budou trvat na vrácení peněz, pak by nezbylo, než věc řešit soudní cestou. Jak bylo výše uvedeno, z důvodu nejednotnosti postupu v takovéto situaci nelze předvídat míru úspěšnosti v případném sporu a skutečně je vhodné využít možností k uzavření dohody.

Pokud pořadatelem kroužku byl jiný subjekt než daná mateřská škola, pak je třeba se obracet přímo na daného pořadatele.