Manžel platí vysoké výživné – jaké jsou možnosti a řešení

Placení alimentů je odjakživa choulostivá záležitost, kterou velké procento rodičů nevnímá jako spravedlivou. Soudy vyměřují různě vysoké výživné na základě mnoha faktorů, přičemž nezřídka jsou vyměřeny vyšší alimenty z nižšího čistého platu. Jak se domoci snížení výživného?

Reprezentativní příklad: „Manželovi vyměřili výživné na sedmiletou dceru 4000 Kč z platu ve výši 19 500 čistého. Bohužel vynaloží 6 500 Kč včetně amortizace na cestu autem do práce a zpět (jiný spojovací dopravní prostředek tam nejezdí, tudíž auto nutně potřebuje). Soud to vůbec nebral na zřetel.

Přitom já pobírám na stejně staré dítě 3 000 korun z platu 25 000 Kč. O mém výživném jednal soud v Opavě a o manželově v Ostravě. Velice nás to zaskočilo, protože máme ještě syna, na kterého mu už nezbývají prostředky.“

Soud by měl při rozhodování o výši výživného pro dítě přihlížet i k odůvodněným nákladům povinného rodiče. Cestovné, které je nezbytné k dopravě do zaměstnání a tedy se jedná o náklad nezbytný k udržení zaměstnání, by takovým nákladem být mohlo.

Bohužel nelze říci, proč soud k tomuto nákladu povinného rodiče nepřihlédnul. Není známo odůvodnění daného rozsudku a informace, zda nenastaly okolnosti, pro které se soud rozhodl k tomuto nákladu nepřihlédnout (zda byl tento náklad důkazně podložen, věrohodně vypočítán) a zda to byla jediná okolnost, pro kterou soud rozhodl tak, jak rozhodl.

Lze podat žádost o přezkoumání

Každopádně v případě nesouhlasu s tím, jak soud rozhodl, je proti danému rozsudku možné podat odvolání ke krajskému soudu, a to do 15 dnů ode dne, kdy byl tento rozsudek manželovi doručen.

Občanský zákoník ve svém ustanovení, § 923, uvádí, že „změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti“. Dojde-li ke zrušení nebo snížení výživného za minulou dobu pro nezletilé dítě, spotřebované výživné se nevrací.

Není tedy možné žádat soud o přehodnocení již rozhodnuté situace, avšak v případě nových okolností – změny poměrů – je možné žádat soud o jiné rozhodnutí – zvýšení/snížení výživného na dítě, na základě podaného návrhu ze strany manžela.

Kontrolou správnosti soudního rozhodnutí nižšího stupně je právě možnost podat odvolání. Odvolání se podává proti rozhodnutí, s nímž povinný nesouhlasí, a to k nadřízenému soudu k přezkoumání této správnosti.

Pokud tedy stále trvá lhůta pro odvolání, je možné tohoto prostředku využít a uvést do odvolání vše, v čem rodič vnímá, že okresní soud v Ostravě nerozhodl správně a k čemu měl přihlédnout a neučinil tak, kterou skutečnost např. špatně vyhodnotil.

Bohužel stanovení výše výživného je velmi individuální a vždy záleží na mnoha okolnostech dané situace (potřeby daného dítěte, možnosti, schopnosti, nebo majetkové poměry povinného rodiče). Nelze tedy počítat s tím, že výživné na dítě vypočítané z příjmu rodiče 19 500 Kč nemůže být vyšší než výživné na stejně staré dítě stanovené z příjmu rodiče ve výši 25 000 Kč.