Jak vystěhovat manžela

Rodinné vztahy mohou být velmi proměnlivé a časem mohou ochladnout k bodu mrazu. Přispívá k tomu také nevhodné chování některého z nich. Jak nechtěného příbuzného vystěhovat z domu, pokud je domácnost společná?

Modelový příklad: Manželé bydlí v domě ženiných rodičů. Manželství však již nefunguje. Manžel v poslední době hodně pije, nechová se k ženiným rodičům hezky. Nijak nepomáhá s pracemi kolem domu, spíše naopak. To, co udělají, se snaží zničit.

Rodiče nechtějí, aby manžel v domě nadále bydlel. Je možné jej vystěhovat nebo jej rodiče musí ve svém domě trpět coby manžela jejich dcery? Společné soužití manžela s rodiči je již neúnosné.

Odvolání souhlasu s bydlením

Podle § 18 zákona o rodině jsou manželé povinni žít spolu. Rodiče by tedy nyní neměli bez vážného důvodu manžela vystěhovat a bránit mu tak v jeho povinnosti (právu) bydlet s jejich dcerou jakožto mužovou ženou.

Na druhou stranu nelze povinnost manželů žít spolu jakkoliv vynucovat, zejména v případě, že vztahy jsou vážně narušeny. Není přijatelné, aby byla například žena nucena žít se svým manželem, který ji nějak týrá.

Manžel by se neměl za současné situace domáhat svého práva žít s ženou v domě jejích rodičů, když se k nim chová nevhodným způsobem. Obecně lze říci, že vlastník domu je oprávněn rozhodovat o tom, kdo a za jakých podmínek bude v domě bydlet a užívat jej.

Jsou-li zde vážné důvody, pro které rodiče nechtějí, aby manžel užíval jejich dům, mohou mu odvolat souhlas s bydlením a vyzvat jej k vystěhování z domu. Pokud by manžel jejich výzvu neakceptoval, museli by následně podat žalobu k soudu na vystěhování.

Je však pravdou, že tyto věci je někdy lépe a jednodušeji řešit po rozvodu manželství, kdy by bylo jednoznačné, že rodiče mohou požadovat vystěhování bývalého manžela, aniž by museli prokazovat důvody.

V této věci není podstatné, zda má manžel v domě rodičů trvalé bydliště. Trvalý pobyt mohou rodiče manželovi po vystěhování zrušit, pokud tak neučiní sám, dle zákona o evidenci obyvatel na obecním úřadě příslušné obce.