Může zaměstnavatel strhnout peníze z výplaty – srážky, podmínky

Prosím o radu, při výkonu zaměstnání bylo vykradeno služební auto, které používám se spolupracovníky. Z auta byla ukradena vrtačka, kterou jsem jako nářadí převzal na své jméno od zaměstnavatele, ale zaměstnavatel na stavbě nezajistil jinou možnost uložení/např. místnost, skříň na uzamčení/. Jediná možnost byl ten automobil. Po skončení práce jsme s kolegy zjistili rozbité sklo auta a že chybí vrtačka, přivolali jsme tedy policii, která provedla zápis o vykradení vozu. Zaměstnavatel v den výplaty bez mého vědomí a souhlasu srazil z výplaty za tuto vrtačku 3500 Kč, které si uznal sám. Domnívám se, že toto jeho jednání je neoprávněné a prosím vás o radu, jak mám postupovat a zda jeho postup byl oprávněný.

Vážený pane, děkujeme za důvěru, se kterou jste se obrátil na naši poradnu. V e-mailu uvádíte, že Vám byla ze služebního automobilu ukradena vrtačka, kterou jste převzal na své jméno od zaměstnavatele.

Paragraf 255 zákoníku práce (ZP) upravuje odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů. Podle tohoto paragrafu zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na  písemné potvrzení. Pokud cena svěřených předmětů přesahuje 50 000 Kč, smí být zaměstnanci svěřena jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů.

Vycházíme z toho, že Vám vrtačka byla svěřena zaměstnavatelem na základě tohoto písemného potvrzení dle § 255 ZP (nejedná se o věc, jejíž hodnota je vyšší než 50 000 Kč). Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

Důkazní břemeno leží na Vás jako na zaměstnanci, abyste prokázal, že škoda vznikla bez Vašeho zavinění, tedy že jste ztrátu nezavinil.

Své odpovědnosti se můžete také zprostit pokud prokážete, že Vám zaměstnavatel nevytvořil podmínky pro zajištění ochrany svěřených předmětů proti jejich ztrátě. Rovněž se také zprostíte odpovědnosti pokud prokážete, že škoda vznikla zaviněním jiné osoby a také, že jste dle svých možností vrtačku proti ztrátě zajistil.  (např. krádež z uzamčeného prostoru).

Jako důkaz můžete použít onu zprávu z Policie, ze které vyplývá, že vůz byl uzamčen a bylo násilně rozbito okno. Dále např. svědecké výpovědi kolegů, že na stavbě nebyly vhodné podmínky pro uložení vrtačky.

Co se týče srážky ze mzdy, zaměstnavatel Vám může provést tuto srážku (§ 146 ZP) pouze:

a) v případech stanovených zákoníkem práce nebo zvláštním zákonem

b) na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo k uspokojení závazků zaměstnance

c) k úhradě členských příspěvků zaměstnance, který je členem odborové organizace, bylo-li sjednáno v kolektivní smlouvě nebo na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací a souhlasí-li s tím zaměstnanec, který je členem odborové organizace.

V případě, že by Vám vůči zaměstnavateli vznikl dluh (případně i povinnost zaplatit škodu) může Vám zaměstnavatel tento dluh (škodu) srazit ze mzdy pouze na základě písemné dohody o srážkách ze mzdy. Pokud jste tuto dohodu mezi sebou písemně neuzavřeli, strhl Vám onu částku 3.500 Kč neoprávněně.

Zaměstnavatele můžete tedy vyzvat písemným doporučeným dopisem s žádostí o dorovnání mzdy. Pokud by Vám zbytek mzdy nedoplatil máte možnost doplatek do mzdy vymáhat soudní cestou. Rovněž za toto jednání můžete podat stížnost na svého zaměstnavatele na příslušném inspektorátu práce. Kontakty naleznete na www.suip.cz.

V případě, že škodu neuznáte a nedojde se zaměstnavatelem k dohodě o srážkách ze mzdy, a zaměstnavatel bude nadále trvat na tom, že škoda byla způsobena Vašim jednáním, nebude mít zaměstnavatel jinou možnost než škodu po Vás vymáhat soudní cestou.

Dále podle zákoníku práce, pokud Vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy či platu anebo jakoukoliv její část do 15 dnů po uplynutí doby splatnosti můžete se zaměstnavatelem okamžitě zrušit pracovní poměr.

Uvědomujeme si, že spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nejsou jednoduché a příjemné a mohou v budoucnu ovlivnit pracovní atmosféru a vztahy  mezi vámi. Zvažte tedy, jaké další kroky v této věci podniknete.