Práce více než 12 hodin denně – má na to zaměstnavatel právo

Zaměstnavatel nás nutí pracovat až 12 hod denně. Můžu dělat více než 8 hod. přesčasů týdně bez mého souhlasu? Nemáme odbory ani kolektivní smlouvu.

Dobrý den, děkujeme za důvěru, s níž se na nás obracíte. Ve svém mailu sdělujete, že Vás zaměstnavatel nutí pracovat až 12 hodin denně a ptáte se, zda můžete dělat více než 8 hodin přesčasů týdně bez Vašeho souhlasu.

Dle ustanovení § 78 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce je prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu, pracovníkům s kratší pracovní dobou není možné práci přesčas nařídit – práce přesčas je možná jen na základě dohody.

Dle ustanovení § 79 zákoníku práce činí délka stanovené týdenní pracovní doby 40 hodin týdně. U zaměstnanců s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem pak 37,5hodin týdně, u zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně.

Dle ustanovení § 93 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je práci přesčas možné konat jen výjimečně. Zaměstnavatel Vám ji může nařídit jen z vážných provozních důvodů. Je třeba rozlišovat práci přesčas nařízenou a dohodnutou.

Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Nad tento rozsah může zaměstnavatel požadovat práce přesčas jen na základě dohody se zaměstnancem (dohodnutá práce přesčas).

Zmiňujete se, že nemáte kolektivní smlouvu, v tom případě celkový rozsah práce přesčas a to jak nařízené, tak domluvené, nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. To znamená, že za období maximálně 26 týdnů nesmíte odpracovat více než 208 hodin (26 týdnů x 8 hodin).

Důležité je v této souvislosti zmínit, že do celkového počtu hodin maximálně přípustné práce přesčas se ta, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno, nezapočítává. Zde žádné limity nejsou stanoveny.

V souvislosti s prací přesčas je třeba ještě přihlédnout k tomu, zda zaměstnavatel dodržuje povinné přestávky v práci, odpočinek mezi dvěma směnami a rovněž nepřetržitý odpočinek v týdnu.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud bystě měla pracovat přesčas více než 8 hodin týdně, celkově 150 hodin ročně, je k tomu třeba Vašeho souhlasu – zaměstnavatel by se měl na tomto s Vámi dohodnout. Váš souhlas může být dán ústně, písemně ale i konkludentně tím, že práci přesčas vykonáte.

Pokud s prací přesčas souhlasit nebudete, je vhodné zaměstnavateli sdělit, že není možné bez Vašeho souhlasu pracovat více než 8 hodin přesčasů týdně, případně nejste povinna konat přesčas nad 150 hodin ročně (pokud by již tato doba byla překročena).

Práce přesčas není nic běžného, i zákoník práce ji stanovuje jako výjimečnou. Pokud zaměstnavatel nerespektuje právní předpisy a bude tak postupovat i nadále, můžete se obrátit s písemným podnětem na inspektorát práce.

Zaměstnavatel samozřejmě nemůže jakkoliv postihovat nebo znevýhodňovat zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhají svých práv vyplývajících z pracovněprávních předpisů, bohužel však přesto takový krok může mít vliv na další vztahy mezi Vámi a zaměstnavatelem.