Nárok na dovolenou – podmínky, zkušenosti

Zaměstnanec se zaměstnavatelem uzavírají pracovní smlouvu na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Pokud se jedná o dobu určitou, pak to bývá zpravidla na 1 rok. Před jejím skončením je na stranách, zda se domluví na pokračující smlouvě či nikoliv. Má však zaměstnanec nárok na dovolenou v červenci, když nová smlouva je od května?

Nárok na dovolenou za kalendářní rok přísluší zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něj práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Za nepřetržité trvání pracovního poměru se považuje i skončení dosavadního a bezprostředně navazující vznik nového pracovního poměru zaměstnance k témuž zaměstnavateli.

Skončila-li tedy první pracovní smlouva 30. dubna a hned na něj od 1. května navazoval pracovní poměr nový, je toto bráno jako nepřetržité trvání pracovního poměru a zaměstnanec má tudíž nárok na dovolenou za kalendářní rok. Výměra této dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce.

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel a je nutné přihlížet k jeho provozním důvodům a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část trvat nejméně 2 týdny vcelku, pokud se nedohodne zaměstnanec se zaměstnavatelem na jiné délce čerpání dovolené.

Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se s ním nedohodne na kratší době.

Pracovní smlouva na dobu určitou – obecně

Pracovní smlouva na dobu určitou je dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, která stanoví dobu trvání pracovního poměru a pracovní podmínky. Tento typ smlouvy lze použít za různých okolností, včetně sezónní, dočasné nebo projektové práce. Je důležité, aby zaměstnavatelé rozuměli právním důsledkům používání smluv na dobu určitou a také výhodám a nevýhodám takového postupu.

Smlouvy na dobu určitou mohou být pro zaměstnavatele výhodné, protože poskytují větší flexibilitu. Zaměstnavatelé mohou krátkodobě najímat zaměstnance, aby nahradili dovolenou nebo nepřítomné zaměstnance, nebo aby pokryli konkrétní projekt s omezeným časovým rozvrhem. Smlouvy na dobu určitou lze také využít ke snížení nákladů, protože zaměstnavatelé nemusí být povinni platit dlouhodobé benefity nebo náklady na školení stálých zaměstnanců.

Zaměstnavatelé by si však měli být vědomi právních důsledků používání smluv na dobu určitou. V některých zemích mohou být zaměstnavatelé povinni poskytovat zaměstnancům stejné výhody a ochranu jako zaměstnancům na dobu neurčitou, a to bez ohledu na délku trvání smlouvy. Zaměstnavatelé by si také měli být vědomi toho, že smlouvy na dobu určitou mohou v zaměstnancích vyvolávat pocit nestability, protože mohou mít pocit nejistoty ohledně budoucnosti svého zaměstnání.

Při uzavírání smlouvy na dobu určitou je důležité zajistit, aby byly jasně definovány podmínky a doba trvání smlouvy. Mělo by být také jasně stanoveno, že smlouva skončí ke stanovenému datu a nemůže být prodloužena bez souhlasu obou stran. Dále by mělo být uvedeno, co se stane s výhodami a nároky zaměstnance po skončení smlouvy.

Celkově lze říci, že pracovní smlouva na dobu určitou může být pro zaměstnavatele účinným nástrojem pro krátkodobé doplnění chybějících zaměstnanců. Zaměstnavatelé si však musí být vědomi právních důsledků a zajistit, aby podmínky smlouvy byly jasně popsány.