Nejlepší penzijní připojištění – jak vybrat

Nejrozšířenější způsob spoření na důchodový věk je dnes penzijní připojištění. Hlavní výhody vyplývají především ze státních a zaměstnavatelských příspěvků na připojištění a rovněž z daňového zvýhodnění. Jak funguje penzijní připojištění?

Penzijní připojištění je dobrovolné spoření, které zajišťuje finanční jistotu na stáří. Mnoho lidí má po ukončení pracovního života nízký příjem a uspořené peníze pak člověk jako když najde.

Penzijní připojištění je dlouhodobá investice, která má za cíl vytvářet finanční prostředky na pozdější použití. Někteří investoři řeší, kde koupit investiční zlato, jiní raději volí jistotu v podobě penzijního připojištění.

Tento článek přináší komplexní informace o penzijním připojištění, o státním příspěvku na penzijní připojištění i o tom, jak vybrat penzijní připojištění.

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění poskytuje dodatečný příjem ke státem poskytovaným důchodům. Je navrženo tak, aby lidem pomohlo udržet si životní úroveň v době odchodu do důchodu a umožnilo jim užívat si důchodových let bez starostí o peníze.

Penzijní připojištění poskytuje důchodcům řadu výhod. Zajišťuje stálý zdroj příjmu v době odchodu do důchodu. Penzijní připojištění lze tedy použít jako doplněk k jiným zdrojům příjmů.

Pokud člověk nechce ve stáří řešit půjčku pro důchodce, měl by si během aktivního pracovního života penzijní připojištění zřídit.

Penzijní připojištění může navíc pomoci chránit důchodce před inflací tím, že poskytuje garantovanou míru výnosu.

Penzijní připojištění, nebo doplňkové penzijní spoření?

Od roku 1994 do konce roku 2012 bylo možné sjednat produkt s názvem penzijní připojištění. Od 1. 1. 2013 začala platit důchodová reforma, která nahradila penzijní připojištění novým produktem s názvem doplňkové penzijní spoření. Někdy se říká i doplňkové penzijní připojištění.

Doplňkové penzijní spoření je tedy nová verze penzijního připojištění. Ačkoliv doplňkové penzijní spoření je správný zákonný pojem, nadále zůstal zachován a více používán pojem penzijní připojištění neboli penzijko.

Jak funguje penzijní připojištění?

Pokud se člověk rozhoduje, jestli si penzijní připojištění sjednat, či nikoliv, měl by nejdříve vědět, jak funguje penzijní připojištění. Penzijní připojištění se také nazývá důchodové připojištění.

Je to jeden ze způsobů spoření na důchod nad rámec toho, co již důchodci dostávají ze sociálního zabezpečení nebo jiných zdrojů. Tyto dodatečné úspory z penzijního připojištění zajišťují, aby lidé měli dostatek peněz na pohodlný život v důchodu.

Jak funguje penzijní připojištění a jaký je státní příspěvek, stanovuje zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním připojištění. Účastníkem penzijního připojištění může být každá osoba starší 18 let, která uzavřela s penzijní společností smlouvu o doplňkovém penzijním spoření.

Penzijní připojištění funguje tak, že klient každý měsíc zašle na účet penzijní společnosti určitou částku. Tedy spoří. Výši spoření si určuje každý sám. Nejnižší částka spoření je 100 Kč měsíčně, maximální částka spoření omezena není.

Klient může výši spoření v průběhu smlouvy kdykoli změnit. A to jak snížit, tak i zvýšit. Pokud se někdo dostane do tíživé finanční situace, může spoření i přerušit nebo smlouvu předčasně ukončit.

Výhodou penzijního připojištění je, že stát při splnění zákonných podmínek poskytuje klientům k naspořeným částkám státní příspěvek. Za určitých podmínek má také klient nárok na daňové zvýhodnění.

Naspořené peníze jsou po splnění podmínek klientovi vyplaceny, a to buď najednou formou odbytného penzijního připojištění a jednorázového vyrovnání, nebo postupně formou pravidelně vyplácené penze. 

Penzijní připojištění – státní příspěvek

Každý klient, který splní zákonem stanovené podmínky, má nárok na státní příspěvek penzijního připojištění. Nárok na státní příspěvek penzijního připojištění má klient, který:

 • trvalý pobyt na území České republiky nebo bydliště na území členského státu EU
 • je účasten důchodového pojištění
 • zároveň je poživatelem důchodu z tohoto důchodového pojištění, nebo je účasten veřejného zdravotního pojištění v České republice

Další nezbytnou podmínkou pro získání státního příspěvku je, že klient musí každý měsíc zaplatit příspěvek ve výši alespoň 300 Kč. Výše státního příspěvku je pak různá podle toho, jaká je výše příspěvku klienta. Stát zasílá státní příspěvek za kalendářní čtvrtletí na účet penzijní společnosti.

Kromě státního příspěvku na penzijní připojištění má klient rovněž nárok na daňový odpočet, a to tehdy pokud za rok vloží na své spoření částku vyšší než 12 000 Kč. V takovém případě si může odečíst od základu daně z příjmu část spoření přesahující 12 000 Kč ročně, maximálně však do výše 24 000 Kč ročně.

Výše státního příspěvku penzijního připojištění

Výši státního příspěvku penzijního připojištění stanovuje zákon a je různá podle toho, jaká je výše příspěvku klienta. Platí následující pravidla:

Měsíční příspěvek klientaStátní příspěvek
100-299 Kč0 Kč
300-999 Kč90 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč
nad 1 000 Kč230 Kč
Státní příspěvek penzijního připojištění se odvíjí od částky, kterou klient sám spoří.

Kdo tedy chce získat státní příspěvek penzijního připojištění, musí sám spořit alespoň částku 300 Kč měsíčně. Maximální výše státního příspěvku penzijního připojištění je 230 Kč měsíčně, tedy 2 760 Kč ročně.

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

Za klienta může platit celý příspěvek nebo jeho část zaměstnavatel. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění je oblíbeným benefitem, který nabízí čím dál více zaměstnavatelů.

Pravidla pro to, kdy, komu a jak zaměstnavatelé na penzijní připojištění přispějí, se liší. Rovněž tak výše příspěvku je individuální. V některých firmách je výše příspěvku odstupňována podle odpracovaných let ve firmě, v jiných firmách vyžadují i spoření zaměstnancem.

Důvodem, proč zaměstnavatelé přispívají svým zaměstnancům na budoucí penzi, je daňová úspora. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění je totiž osvobozen od daňových plateb do roční částky 50 000 korun.

Z příspěvku zaměstnavatele do zmíněného limitu se neplatí sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu.

Výplata peněz z penzijního připojištění

Při řádném ukončení smlouvy o penzijním připojištění se klientovi poskytují různé dávky podle toho, na kterou dávku vznikne klientovi nárok. Klient si může zvolit kombinaci výplaty jednorázového vyrovnání a penze na dobu určenou, nebo úhrady jednorázového pojistného pro penzi poskytovanou pojišťovnou.

Výplata peněz z penzijního připojištění probíhá jednou z těchto forem:

 • starobní penze na určenou dobu
 • invalidní penze na určenou dobu
 • jednorázové vyrovnání
 • odbytné
 • úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi, nebo úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu

Je však nutné splnit zákonné podmínky, aby byly naspořené prostředky klientovi vyplaceny.

Podmínky pro výplatu peněz z penzijního připojištění

Jednorázové vyrovnání volí většina klientů. Náleží klientovi po dosažení věku 60 let a placení příspěvků min. po dobu 60 měsíců.  Platí se 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele.

Odbytné se vyplácí klientovi v případě, že platil příspěvky alespoň po dobu 12 kalendářních měsíců a jehož penzijní připojištění zaniklo výpovědí. 

Podmínkou pro výplatu invalidní penze je pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a zároveň trvání spořicí doby nejméně 36 měsíců. Penzijní společnost pak klientovi vyplácí penzi po dobu nejméně tří let zvoleným způsobem.

U starobní penze je podmínkou výplaty naspořené částky dosažení věku 60 let a zároveň nejméně 60 měsíců spoření. Výplatu peněz z penzijního připojištění lze v tomto případě vyplácet ve splátkách v určené výši až do vyčerpání prostředků klienta, nebo v určeném počtu splátek až do vyčerpání prostředků, a to tak, aby předpokládaná výplata trvala nejméně 3 roky.

Odbytné penzijního připojištění

Pokud dojde k ukončení penzijního připojištění předčasně, tj. před splněním zákonem daných podmínek, jsou klientovi prostředky vyplaceny tzv. odbytným penzijního připojištění. Musí však spořit alespoň 12 měsíců.

V tomto případě obdrží klient všechny naspořené prostředky, příspěvky třetích osob a jejich zhodnocení. Státní příspěvky budou vráceny Ministerstvu financí, výnosy ze státních příspěvku zůstávají penzijnímu fondu.

Při výplatě odbytného jsou daněny 15% výnosy. Pokud někdo využíval také daňové odpočty, i ty je třeba zpětně zdanit.

Jak dlouho trvá výplata penzijního připojištění?

Každého, kdo hodlá penzijní připojištění ukončit, jistě zajímá, jak dlouho trvá výplata penzijního připojištění. Nejprve je nutné penzijní připojištění vypovědět.

Výpovědní doba je 2 měsíce a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce od data doručení výpovědi. Peníze jsou vypláceny nejpozději do 3 měsíců od ukončení smlouvy. 

Celkem tak výplata penzijního připojištění může trvat až 5 měsíců.

Částečný výběr penzijního připojištění – výsluhová penze

Smyslem penzijního připojištění je utvoření rezerv na stáří. Výběr peněz je možný až po splnění zákonných podmínek. Částečný výběr penzijního připojištění je možný, pokud si klient ve smlouvě sjednal tzv. výsluhovou penzi.

Výsluhová penze znamená, že po 15 letech spoření, tedy po 180 zaplacených příspěvcích vzniká nárok na výplatu až poloviny naspořených peněz, a to buď jednorázově, nebo formou pravidelné penze.

Pokud si to klient v průběhu času rozmyslí, nemusí možnost částečného výběru penzijního připojištění využít.

Jak vybrat penzijní připojištění

Většina klientů ukončuje penzijní připojištění jednorázovým vyrovnáním. V takovém případě musí podat písemnou výpověď smlouvy o penzijním připojištění. Penzijní společnosti mívají na svých webech i formulář žádosti o výplatu dávky, který se posílá místo klasické výpovědi.

Peníze jsou pak vypláceny do 3 měsíců od doručení žádosti nebo do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, na který byl zaplacen poslední příspěvek klienta.

Do kdy platit penzijní připojištění?

Penzijní připojištění se uzavírá do 60 let věku a s minimální dobou spoření pět let. Poté si lze nechat vyplatit penzi jednorázově nebo formou renty. V takovém případě má penzijní připojištění smysl.

Po uhrazení 180 měsíčních příspěvků také vzniká nárok na výplatu tzv. výsluhové penze (renty). Rovněž lze platit příspěvky jen po dobu 12 měsíců a pak zažádat o výplatu odbytného. Platit penzijní připojištění jen 12 měsíců se však nevyplatí.

Šedesát let věku je tedy doba, do kdy platit penzijní připojištění, aby mělo smysl.

Nejlepší penzijní připojištění

Kdo se chce zajistit na stáří, určitě ho zajímá, jaké je nejlepší penzijní připojištění. Penzijní připojištění je spořicí produkt dlouhodobého zhodnocování peněžních prostředků. Je státem regulovaný, proto jsou základní podmínky pro penzijní připojištění a státní příspěvky stejné.

Z tohoto pohledu je nejlepší penzijní připojištění takové, kdy klient:

 • pravidelně spoří 3 000 Kč měsíčně (36 000 Kč ročně)
 • prvních 12 000 Kč dostane státní příspěvek 2 760 Kč (230 Kč měsíčně)
 • dalších 24 000 Kč přinese maximální daňovou úsporu 3 600 Kč

K vloženým klientským příspěvkům je připisován státní příspěvek a navíc i výnosy ze zisku fondu. Výnosy jsou závislé na zvolené strategii spoření. Strategie spoření se liší mírou rizika kolísání cen a tedy i potenciálem výnosu. 

Nejlepší penzijní připojištění si tak účastník může zvolit podle vlastního přístupu k riziku. Čím nižší riziko, tím nižší očekávaný výnos. S vyšším investičním rizikem naopak výnos roste. I přes rizika platí, že penzijní připojištění je velice bezpečný produkt. 

K výběru nejlepšího penzijního připojištění je vhodné využít online srovnávače, díky nimž člověk během pár minut získá přehled jednotlivých nabídek.

KB penzijní připojištění

Kromě půjčky Komerční banky je oblíbeným produktem i penzijní spoření Komerční banky. KB penzijní připojištění lze sjednat pro dospělé i děti.

Na účet dítěte může přispívat kdokoliv a 1/3 vlastních prostředků je možné vybrat již v 18. roce dítěte. Není tak třeba si brát půjčku pro mladé.

Průběh KB penzijního připojištění lze sledovat v internetovém a mobilním bankovnictví. Kdo si sjedná penzijní spoření Komerční banky přes Mobilní banku, dostane od KB navíc bonus ve výši 1 000 Kč.

O výši pravidelných vkladů rozhoduje sám klient podle svých aktuálních možností. Snadno tak udělá ve své Mobilní bance.

NN penzijní společnost – penzijní připojištění NN

Penzijní připojištění rovněž nabízí NN penzijní společnost. Ta v roce 2015 převzala ING penzijní připojištění.

Penzijní připojištění NN nabízí tři fondy – konzervativní, vyvážený a růstový. Klient si sám vybírá investiční strategii, která odpovídá jeho preferencím a možnostem.

Stejně jako KB nabízí NN penzijní jednoduchou správu účtu přes klientský portál Moje NN. Rovněž tak je možné i spoření pro děti. Zhodnocení úspor je závislé na zvolené strategii spoření. 

U NN penzijní společnosti je možné sjednat doplňkové penzijní spoření online z pohodlí domova.

UNIQA penzijní připojištění

UNIQA penzijní připojištění nabízí po započtení státního příspěvku, příspěvku zaměstnavatele a daňových výhod výnos až 4 % p. a., což dělá z penzijního připojištění velmi atraktivní spořicí produkt. Připojištění lze sjednat u UNIQA penzijní společnosti, a.s.

Přístup k účtu má uživatel rovněž online. Nad penězi tak má plnou kontrolu a nakládá s nimi dle svého uvážení. Změnu příspěvku lze kdykoliv pohodlně provést z domova.

UNIQA penzijní připojištění umožňuje přerušení či odklad placení příspěvků, kdy v obou případech se dosud naspořené prostředky nadále zhodnocují.

Naspořené finanční prostředky jsou jako u jiných společností vypláceny do 3 měsíců od ukončení smlouvy.

AXA doplňkové penzijní spoření

AXA doplňkové penzijní spoření už není možné sjednat. Penzijní spoření společnosti AXA totiž od roku 2021 přebrala UNIQA. Pro klienty se na jejich dříve uzavřených smlouvách nic nezměnilo, k převodu došlo automaticky.

Není a nebylo třeba podávat výpověď AXA penzijního připojištění. Smlouvy pokračují dál bez jakýchkoli změn se všemi právy a povinnostmi, které z nich vyplývají.

Česká pojišťovna penzijní spoření

Vzhledem k tomu, že Česká pojišťovna se sloučila s Generali, dříve známé penzijní pojištění České pojišťovny dnes nabízí Generali penzijní společnost.

Zhodnocení prostředků může klient sám ovlivnit volbou vhodné strategie spoření. Vybírat lze z individuální nabídky účastnických fondů nebo zvolit některý ze spořicích programů.

Založit lze penzijní spoření jak pro dospělé, tak pro děti. Aktuální stav účtu včetně podrobného přehledu všech připsaných plateb, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků může klient sledovat v Klientském portálu.

Generali nabízí možnost provádět změny na smlouvě online bez návštěvy pobočky, včetně navýšení měsíčního příspěvku klienta.