V práci nechtějí dovolit zůstat doma s nemocným dítětem

Děti zejména v mladším věku bývají často nemocné. Rodičům nezbývá, než s nimi zůstat doma na základě nároku na pracovní volno. Co když zaměstnavatel protestuje a má pocit, že si zaměstnanec bere více volna, než je zdrávo? Má právo rodiče v péči o děti omezovat?

Modelový příklad: Žena je rozvedená, v péči má dva syny ve věku 8 a 5 let. V domácnosti s nimi žijí i ženini rodiče. S mladším synem byla skoro měsíc doma, protože byl nemocný. Po čtrnácti dnech nato onemocněl starší syn. Zaměstnavatel jí řekl, že se starším už nemůže zůstat znovu doma. Potřebuje, aby byla v práci. Má zaměstnavatel nárok ženě zakázat se synem být doma? Žena chápe, že měsíc nebyla v práci, avšak starší syn musí brát pravidelně léky a někdo na něj musí dohlížet. Má také nárok na ošetřovné?

Nárok na pracovní volno

Ošetřování dítěte mladšího 10 let se považuje za důležitou osobní překážku na straně zaměstnance, a to podle § 191 zákoníku práce. 

To znamená, že zaměstnavatel je povinen ženinu nepřítomnost v práci omluvit. Ona jako zaměstnanec nemusí zaměstnavatele žádat o poskytnutí pracovního volna. To, že žena předchozí měsíc ošetřovala mladšího syna, neznamená, že již nemá na volno nárok.

Nárok na pracovní volno má vždy, pokud bude pečovat o nemocné dítě. Při péči o nemocné dítě může vzniknout nárok na dávku nemocenského pojištění, ošetřovné (dříve podpora při ošetřování člena domácnosti), a to po splnění podmínek.

Stačí, když existenci toho, že musí pečovat o dítě mladší 10 let a z tohoto důvodu nemůže chodit do práce, zaměstnavateli prokáže doklady, jimiž se uplatňuje nárok na nemocenské dávky.

V tomto případě žena musí zaměstnavateli předložit tiskopis Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péči), který vystavuje ošetřující lékař dítěte. Musí formulář neprodleně předat svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá příslušné OSSZ. Tím je podaná žádost o ošetřovné.

Nárok na ošetřovné

Nárok na ošetřovné má žena tehdy, pokud nemůže vykonávat své zaměstnání z důvodu ošetřování člena domácnosti. Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje dítě mladší 10 let. S tím, že podmínka společné domácnosti u dítěte mladšího deseti let se nevyžaduje, jde-li o ošetřování rodičem.

Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní, pokud se stará o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

Žena jako osamělý zaměstnanec, který má v péči nezletilé dítě, má nárok na pobírání ošetřovného v délce 16 kalendářních dnů. Pokud se svými rodiči žena splňuje podmínku společné domácnosti, může o nemocné dítě pečovat a pobírat ošetřovné místo matky také kterýkoliv z prarodičů.

Pokud se ošetřující osoby střídají, osoba, která ošetřovala dítě (převzal péči) jako druhá v pořadí, se může ucházet o nárok na ošetřovné formulářem Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči), který obdrží na kterékoliv OSSZ.

Výpočet a výše dávky

Základem pro výpočet ošetřovného je denní vyměřovací základ. To je zjednodušeně řečeno průměrný denní příjem za zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, v němž vznikla potřeba péče. Příjmy (vyměřovací základy) v tomto období se sečtou, vydělí se počtem kalendářních dnů a získaná částka tvoří denní vyměřovací základ. Ten se dále redukuje.

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Dávku vyplácí OSSZ a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny podklady.