Poslední šance pro poškozené klienty I.Parkam Holidays

Stovky poškozených klientů cestovní kanceláře I.Parkam Holidays, která zkrachovala na začátku letních prázdnin roku 2011, mají poslední šanci, jak se dostat ke svým penězům za neuskutečněnou nebo nedobrovolně zkrácenou dovolenou. Brzy totiž uplyne promlčecí lhůta, kdy se mohou domáhat náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem na českém státu.

Na otázku, kdo by měl poškozeným klientům CK uhradit zbývající peníze, existují v zásadě dva právní názory. Podle prvního, jehož nositelem je zejména Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), jsou pojišťovny povinny uhradit plnou cenu zájezdu. Pokud tak neučiní, je prý třeba domáhat se tohoto nároku soudně. Několik žalob tohoto typu řešil Obvodní soud pro Prahu 2, v odvolacím řízení pak Městský soud v Praze.

V případech, které byly prakticky identické, zazněly naprosto protichůdné názory, jimiž byla soudní rozhodnutí odůvodněna. U sporů, v nichž šlo o bagatelní částky do 10 000 korun, soud první instance skutečně pojišťovně nařídil žalobcem požadovanou částku uhradit; u těchto sporů nelze rozhodnutí přezkoumat v odvolacím řízení.

Podle rozsudku v jiném případě s vyšší škodou, kde rozhodnutí soudu I. stupně bylo podrobeno přezkoumání, dospěl odvolací soud k závěru opačnému: žalobce nemá nárok na žádnou platbu a navíc musí uhradit náklady řízení ve výši přesahující původně žalovanou částku!

Podle druhého právního názoru, za nímž stojí advokátní kancelář Jana Kalvody, je viníkem finanční újmy poškozených klientů stát, který v platné legislativě nezajistil stoprocentní ochranu svých občanů, jak ji požaduje příslušná evropská směrnice. Proto by měl rozdíl mezi cenou zájezdů a poskytnutým pojistným plněním uhradit on.

Druhá skupina poškozených klientů, včetně členů spolku Krachy cestovek, se rozhodla vydat právě touto cestou. Ta vyžaduje nejprve podat na MMR „Výzvu k náhradě škody způsobené nesprávným úředním postupem“. Její vzor a pokyny, jak ji vyplnit, poskytl spolek Krachy cestovek svým členům.

Výzvu je třeba vyplnit dle přiložených pokynů a připojit k ní cestovní smlouvu, doklad o zaplacení a dopis pojišťovny (stačí úředně neověřené kopie) a do 30. 6. 2014 poslat doporučeně na adresu Ministerstva pro místní rozvoj a v kopii na Ministerstvo financí ČR.

Krachy cestovek doporučily podat Výzvu všem svým členům, kteří byli poškozeni úpadkem CK I.Parkam Holidays a oslovily s nabídkou bezplatné pomoci několik desítek veřejně dohledatelných poškozených, kteří se svých nároků domáhali v insolvenčním řízení.

Bohužel jde jen o zlomek z více než pěti set uzavřených cestovních smluv. Připomeňme, že CK I.Parkam Holidays byla pojištěna jen na částku osm a půl milionu korun. Podle dostupných údajů pojišťovna na repatriaci vynaložila zhruba 1,6 milionu korun a zbytek rozdělila mezi poškozené klienty cestovky. Každý z nich tak dostal zpět necelých 60 procent částky, kterou zaplatil za zájezd, na který neodjel. Odhadem tak zákazníci CK přišli celkem téměř o pět milionů korun!

Ministerstvo má na reakci ze zákona půlroční lhůtu. Teprve po případném zamítnutí této výzvy může následovat žaloba na stát. Je třeba uvést, že ministerstvo v minulosti ještě pod vedením Kamila Jankovského dosud podané výzvy odmítlo.

První žaloby na stát jsou však nyní už na spadnutí. Vedení ministerstva a s ním i úředníci, kteří o případných budoucích výzvách rozhodnou, se v mezidobí zásadně změnilo – tak uvidíme, zda tato změna bude mít vliv i na přístup MMR k nově podaným výzvám.