Porodné na druhé dítě – nárok, žádost, podmínky

Narození dítěte dokáže pořádně zamávat s rodinným rozpočtem. Stát na takové výkyvy pamatuje a poskytuje porodné jako jednorázové finanční přilepšení rodinám s nízkými příjmy. Vyplácí se porodné i v případě druhého dítěte? Jaká je výše porodného v roce 2024? Existuje kalkulačka na výpočet porodného? Kdo má nárok na porodné?

Modelový příklad: Manželé mají čtyřletou dceru a příští rok se má narodit další potomek. Na první dceru jim bylo vyplaceno porodné. Budou mít nárok na porodné při narození druhého dítěte a v jaké výši? Nejsou na tom finančně moc dobře a každý příspěvek by jim moc pomohl. Kamarádka jim říkala, že nárok na porodné na druhé dítě nevzniká. Je to pravda?Shrnutí obsahu článku ve 3 bodech:

1. Výše porodného:

 • Na první dítě je porodné 13 000 Kč.
 • Na druhé dítě je porodné 10 000 Kč.
 • V případě vícerčat se porodné vyplácí na každé dítě zvlášť.

2. Podmínky nároku na porodné:

 • Rodinný příjem nesmí překročit 2,7násobek životního minima.
 • Matka (nebo otec v případě úmrtí matky) musí mít trvalý pobyt na území ČR.
 • Matka (nebo otec) musí být v péči lékaře se sídlem na území ČR.
 • Péče o narozené dítě musí být zajištěna na území ČR.

3. Žádost o porodné:

 • Žádost se podává na úřadu práce.
 • Lhůta pro podání žádosti je 6 měsíců od narození dítěte.
 • K žádosti je nutné doložit rodný list dítětedoklad o výši čtvrtletního příjmu a další doklady dle požadavku úřadu práce.

Nárok na porodné 2024

V roce 2024 má nárok na porodné na druhé dítě žena, která porodila živě narozené dítě, pokud splňuje podmínky dané zákonem o státní sociální podpoře. Nárok na porodné má i otec dítěte, pokud matka zemřela, a dále osoba, která převzala dítě mladší 1 roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Kolik je porodné 2024

Výše porodného v roce 2024 je pevně stanovena a nemění se v závislosti na výši příjmů rodiny.

Na první dítě je porodné ve výši 13 000 Kč. Na druhé dítě je porodné ve výši 10 000 Kč.

V případě narození dvojčat se porodné vyplácí na každé dítě zvlášť, tzn. celková výše porodného je 23 000 Kč.

U vícerčat se porodné vyplácí v analogické výši na každé narozené dítě.

Nárok na porodné má i osoba, která převzala dítě mladší 1 roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Výše porodného se nevalorizuje.

Podmínky nároku na porodné

Hlavní podmínkou pro získání porodného na druhé dítě je rozhodný příjem rodiny, který nesmí v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, popřípadě ve kterém bylo dítě převzato do trvalé péče nahrazující péči rodičů, překročit 2,7násobek životního minima. Porodné není totéž co rodičovský příspěvek.

Do rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě, avšak započítají se nejen výdělky ze zaměstnání nebo podnikání, ovšem také mimo jiné podpora v nezaměstnanosti či třeba důchody.

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti, o dávku lze žádat až 1 rok zpětně (ovšem podmínky nároku musí být vždy splněny k datu narození či převzetí dítěte).

Pro rychlý výpočet porodného dnes existuje velké množství online kalkulaček, jsou však pouze orientační.

Kalkulačka porodného

Kalkulačka porodného je online nástroj, který umožňuje žadatelům o porodné:

 • Vypočítat výši porodného, na kterou by v daném případě měli nárok.
 • Ověřit si, zda splňují podmínky pro nárok na porodné.

Kalkulačka porodného je dostupná na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pro výpočet porodného v kalkulačce je nutné zadat:

 • Počet narozených dětí: Kalkulačka rozlišuje mezi porodným na první a druhé dítě, a dále zohledňuje případná vícerčata.
 • Datum narození dětí: Datum narození je důležité pro stanovení relevantní výše porodného a pro ověření, zda je žádost podána včas.
 • Rodinný stav: Rodinný stav žadatele ovlivňuje výši životního minima, která se používá pro posouzení nároku na porodné.
 • Výši čtvrtletního příjmu: Pro výpočet porodného se bere v úvahu tzv. rozhodný příjem, tzn. souhrnný příjem všech společně posuzovaných osob za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo.
 • Další informace: Kalkulačka může dále požadovat doplňující informace, jako je například trvalý pobyt žadatele a dětí, či informace o péči o závislé osoby.

Na základě zadaných údajů kalkulačka porodného vypočítá výši porodného a zobrazí informaci o tom, zda žadatel splňuje podmínky pro nárok na porodné. Kalkulačka také uvádí relevantní legislativu a odkazy na další informace.

Je důležité zdůraznit, že kalkulačka porodného je pouze informativní a nenahrazuje rozhodnutí úřadu práce. O konečném schválení či zamítnutí žádosti o porodné a o jeho výši rozhoduje úřad práce na základě podané žádosti a doložených dokladů.

Kromě kalkulačky porodného je možné nalézt na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí i další informace o porodném:

 • Zákon o státní sociální podpoře
 • Informační leták o porodném
 • Často kladené otázky

V případě nejasností ohledně porodného se doporučuje kontaktovat úřad práce nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Žádost o porodné

Žádost o porodné se podává na úřadu práce. Lhůta pro podání žádosti je 6 měsíců od narození dítěte, popřípadě od převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

K žádosti o porodné je nutné doložit:

 • Rodný list dítěte
 • Doklad o výši čtvrtletního příjmu pro každou ze společně posuzovaných osob
 • Prohlášení osob, které nemají příjmy
 • Další doklady, které mohou být požadovány úřadem práce

O schválení nebo zamítnutí žádosti o porodné rozhoduje úřad práce. Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů od podání žádosti.

V případě schválení žádosti je porodné vyplaceno do 30 dnů od vydání rozhodnutí.

Formulář žádosti o porodné je dostupný na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a na úřadech práce.

Druhé těhotenství – kdo má nárok na porodné

V případě druhého těhotenství má žena nárok na porodné ve výši 10 000 Kč.

Nárok na porodné vzniká dnem porodu druhého živě narozeného dítěte nebo dnem převzetí druhého dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Podmínky pro nárok na porodné u druhého těhotenství jsou shodné s podmínkami pro nárok na porodné u prvního těhotenství. To znamená, že žadatelka musí:

 • Mít trvalý pobyt na území České republiky.
 • Být v péči lékaře se sídlem na území České republiky.
 • Péče o narozené dítě musí být zajištěna na území České republiky.
 • Rodinný příjem nesmí překročit 2,4násobek životního minima.

Žádost o porodné se podává na úřadu práce v místě trvalého pobytu žadatelky. Lhůta pro podání žádosti je 6 měsíců od narození dítěte, popřípadě od převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Jednorázový příspěvek pro samoživitelky v roce 2024

V roce 2024 byl zaveden jednorázový příspěvek pro samoživitelky. Cílem příspěvku je zmírnit dopady inflace a rostoucích cen energií na nízkopříjmové domácnosti samoživitelů.

Podmínky nároku:

 • Žadatelka musí být samoživitelka, tzn. musí žít s nezaopatřeným dítětem/dětmi bez partnera.
 • Žadatelka a nezaopatřené děti musí mít trvalý pobyt na území České republiky.
 • Rozhodný příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém byla podána žádost, nesmí překročit 2,7násobek životního minima.

Výše příspěvku:

Výše jednorázového příspěvku pro samoživitelky je 5 000 Kč na každé nezaopatřené dítě.

Lhůta pro podání žádosti:

Žádost o jednorázový příspěvek pro samoživitelky je možné podat od 1. února do 31. prosince. Žádost se podává na úřadu práce.

Výplata příspěvku:

Jednorázový příspěvek pro samoživitelky bude vyplácen do 30 dnů od podání žádosti.

Matky samoživitelky si také mohou zažádat o jednorázový příspěvek od státu.

Příspěvek od státu

Příspěvek od státu je obecný termín, který zahrnuje různé typy sociálních dávek, které jsou poskytovány státem fyzickým osobám. Tyto dávky jsou určeny na podporu osob v tíživé životní situaci a na zajištění základních životních potřeb.

O podmínkách nároku na jednotlivé typy příspěvků od státu a o způsobu jejich vyřízení je dobré se informovat na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo na úřadu práce.

Příspěvek na dítě v roce 2024

Příspěvek na dítě je státní sociální dávka, která je určena na pomoc s úhradou nákladů spojených s výchovou dítěte. V roce 2024 je výše příspěvku na dítě stanovena následovně:

 • Do 6 let: 830 Kč
 • Od 6 do 15 let: 970 Kč
 • Od 15 do 26 let: 1 080 Kč

V případě dětí se zdravotním postižením se příspěvek na dítě vyplácí ve zvýšené výměře:

 • Do 6 let: 1 330 Kč
 • Od 6 do 15 let: 1 470 Kč
 • Od 15 do 26 let: 1 580 Kč

Nárok na příspěvek na dítěrodič, který s dítětem žije ve společné domácnosti. Nárok na příspěvek na dítě má i osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Další sociální dávky

Kromě porodného a jednorázového příspěvku pro samoživitelky existují i další sociální dávky, na které mohou mít rodiče nárok. Mezi ně patří:

 • Rodičovský příspěvek: Jedná se o jednorázový příspěvek, který je určen na pomoc s úhradou nákladů spojených s péčí o dítě. Výše rodičovského příspěvku se liší v závislosti na výši rodičovského příspěvku a věku dítěte.
 • Přídavek na dítě: Jedná se o pravidelný měsíční příspěvek, který je určen na pomoc s úhradou nákladů spojených s výchovou dítěte. Výše přídavku na dítě se liší v závislosti na věku dítěte.
 • Příspěvek na péči o závislé dítě: Jedná se o pravidelný měsíční příspěvek, který je určen na pomoc s úhradou nákladů spojených s péčí o závislé dítě. Výše příspěvku na péči se liší v závislosti na stupni závislosti dítěte.
 • Příspěvek na bydlení: Jedná se o pravidelný měsíční příspěvek, který je určen na pomoc s úhradou nákladů na bydlení. Výše příspěvku na bydlení se liší v závislosti na výši nájemného, počtu osob v domácnosti a výši příjmů.
 • Další sociální dávky: Existují i další sociální dávky, na které mohou mít rodiče nárok, například příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a příspěvek na auto.

Jak je zde vidět, jak existuje poměrně velké množství sociálních dávek, které stát za určitých podmínek poskytuje.