Zvýšení alimentů – za jakých podmínek lze vyžadovat

Jestliže se rodiče dětí rozvedou, musí jim oba rodiče poskytnout řádnou duševní a finanční podporu. Soud stanovuje výši výživného v závislosti na aktuální situaci. Za jakých podmínek lze zvyšovat alimenty?

Pro určení rozsahu výživného se vždy zkoumají odůvodněné potřeby a majetkové možnosti oprávněného (tedy dítěte) a rovněž schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného, tedy jeho rodičů. S přibývajícím věkem dítěte také rostou jeho potřeby. V případě změny poměrů na straně syna nebo otce je možné žádat i změnu výživného, a to i za určitou dobu zpětně

Proto je třeba sdělit, že dítě má právo na životní úroveň rodiče, ta předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Nelze tedy žádat více než odpovídá životní úrovni rodiče. 

Ideální je kontaktovat rodiče s prosbou o zvýšení alimentů z důvodu vyšších potřeb. Tuto dohodu je pak vhodné nechat schválit soudem či podat návrh na zvýšení pro dohodnutou částku výživného. Pokud k dohodě nedojde, bylo by nutné podat k soudu návrh na zvýšení výživného.

Výživné – obecně 

Výživné na dítě je platba, kterou platí rodiče, jimž dítě není svěřeno do péče, na pokrytí nákladů na výchovu dítěte. Tyto platby často určuje soud a mohou být stanoveny tak, aby pokryly základní potřeby, jako je strava a ošacení, a také výdaje na lékařskou péči a vzdělání. Výše výživného, které je rodič, jemuž dítě není svěřeno do péče, povinen platit, se může značně lišit v závislosti na státě, finanční situaci rodičů a potřebách dítěte.

Náklady na výchovu dítěte v posledních letech neustále rostou, což vede ke zvýšení plateb výživného. Podle nedávné zprávy amerického úřadu pro sčítání lidu vzrostly náklady na výchovu dítěte od narození do 17 let od roku 2000 téměř o třetinu. Tento nárůst je způsoben řadou faktorů, jako jsou rostoucí náklady na bydlení, zdravotní péči a dopravu. V důsledku toho se musely zvýšit platby výživného, aby udržely krok s náklady na výchovu dítěte.

Nárůst plateb alimentů může být pro rodiče, kteří nemají dítě v péči, výzvou, neboť mnozí z nich již tak těžko vycházejí s penězi. Proto je důležité, aby rodiče, kteří nemají dítě v péči, znali svá práva a povinnosti, pokud jde o výživné. Rodiče, kteří nemají dítě v péči, by si měli být vědomi toho, že mají právo požádat o přezkoumání svých plateb výživného, pokud mají pocit, že jsou příliš vysoké nebo příliš nízké. Měli by si být rovněž vědomi toho, že mohou spolupracovat s rodičem, který má dítě v péči, aby se dohodli na částce, která je spravedlivá pro obě strany.

Je rovněž důležité, aby rodiče, kteří mají dítě v péči, rozuměli právům a povinnostem rodičů, kteří dítě v péči nemají, pokud jde o platby výživného. Rodiče, kteří mají dítě v péči, by si měli být vědomi toho, že rodiče, kteří nemají dítě v péči, jsou povinni platit výživné, a měli by podniknout kroky, pokud nedostávají platby, které jim náleží.

Zvýšení plateb výživného připomíná, že náklady na výchovu dítěte jsou vysoké, a je důležité, aby si rodiče, kteří mají dítě v péči, i rodiče, kteří dítě v péči nemají, byli vědomi svých práv a povinností, pokud jde o platby výživného.