Adopce – co zvážit

Adopce dětí je jednou z možností, jak se stát rodičem. Řada párů nemůže mít miminko nebo naopak chtějí udělat dítěti z dětského domova láskyplný život. Jakým způsobem lze požádat o adopci a co je třeba předložit? 

Problematika osvojení a adopce je upravena v § 794 – § 854 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Osvojení je přijetí cizího dítěte za vlastní, což znamená, že osvojitelé se stávají novými rodiči dítěte a získávají tak všechna práva a povinnosti, jako mají biologičtí rodiče. V občanském zákoníku je řazena mimo tradiční formu náhradní rodinné péče a je vnímána jako jedna z forem rodičovství.

Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče se podávají na sociálním odboru úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště.

Sociální pracovnice, která má náhradní rodinnou péči na starost, vydá příslušný formulář žádosti (tiskopis je též ke stažení na stránkách MPSV ČR) a sdělí postup a jaké další doklady bude třeba k žádosti přiložit, například potvrzení o zdravotním stavu od praktického lékaře, potvrzení o výši příjmů. 

Je třeba rovněž počítat s tím, že rodina bude navštívena sociální pracovnicí za účelem sociálního šetření a bude vyžádán opis rejstříku trestů.

Kompletní dokumentace bude postoupena k odbornému posouzení a dalšímu řízení na příslušný krajský úřad. Během procesu absolvují žadatelé přípravné kurzy pro budoucí náhradní rodiče, kde budou mít příležitost setkat se s odborníky z praxe a hovořit s nimi o tom, co je zajímá.

Na základě odborného posouzení, kdy se posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, bezúhonnost, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k podání žádosti, stabilita partnerského vztahu a prostředí v rodině, vydá příslušný krajský úřad rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči.

Jedná se o rozhodování v režimu správního řízení, což znamená, že v případě nesouhlasu s výsledkem rozhodnutí má člověk možnost podat odvolání. Jelikož jsou k dítěti přiřazováni vhodní rodiče, ne k rodičům dítě, délka čekání je různá.  Záleží na počtu žadatelů, počtu volně právních dětí a požadavků žadatelů v daném kraji. Tradičně se nejdéle čeká na novorozence, batolata.

Adopce dětí – obecně 

Adopce je krásný způsob, jak mohou děti najít novou rodinu a rodiče radost z rodičovství. Může to být silná zkušenost, která změní život jak dítěti, tak adoptivní rodině. Adopce dětí je v mnoha částech světa na vzestupu a těší se stále větší oblibě.

Adopce dětí je skvělým způsobem, jak přinést rodině štěstí ne problémy. Adopce dětí jim poskytuje milující domov, rodiče a pocit sounáležitosti. Adoptované děti často dostávají příležitost uspět a prospívat ve stabilním rodinném prostředí.

Adopce dětí může být také skvělým způsobem, jak poskytnout šanci dětem v nouzi. Mnohé z těchto dětí jsou sirotci nebo pocházejí z obtížných situací a potřebují podporu milující rodiny. Adopce jim může poskytnout šanci nalézt stabilitu a bezpečí, které by jinak nemohly najít.

Adopce dětí může být pro rodiče také skvělým způsobem, jak rozšířit svou rodinu. Adopce může párům poskytnout dítě, které budou milovat a o které se budou starat, a může jim také poskytnout nový pohled na život a rodičovství.

Adopce dětí může být pro všechny zúčastněné obohacující a život měnící zkušeností. Proces může být dlouhý a komplikovaný, ale se správnou podporou může být pro všechny zúčastněné neuvěřitelně obohacující zkušeností.