Dítě s partnerem se chovají špatně k rodičům – co dělat

Rodiny se i v dnešní době stěhují k sobě a pod jednou střechou žije více generací. Bohužel se může stát, že se vztahy zhorší. V extrémních případech dochází i k vulgárním nadávkám a fyzickému napadení. Co v takovém případě dělat? Je možné se nějak bránit?

Člověk často v takové situaci má strach ze společné domácnosti odejít, aby nezůstal sám. Z tohoto důvodu fyzické i psychické týrání člověk akceptuje. Takové osoby, které ubližují druhým, mají v převážné většině problémy sami se sebou. Mohou tím důvodem být i dluhy.

Určitě by bylo vhodné, kdyby si rodič s dcerou nebo synem promluvil o tom, co ho trápí a naopak zjistil, proč se k němu začali chovat tímto nevhodným způsobem. Možná je samotné trápí něco, s čím si neumí poradit a jejich chování vůči rodiči je určitý typ obrany.

V případě, že by se někdy opakovala situace fyzického napadení, rozhodně se doporučuje vyhledat pomoc. Tím, že se mnoho týraných osob nikomu nesvěří, nepožádá o pomoc a nadále trpí útoky násilníka, mnohdy na sebe berou riziko, že další incidenty nemusí pro ně dopadnout dobře.

Proto je nejlepší, když tuto závažnou situaci ihned ohlásí rodič svému ošetřujícímu lékaři, v případě ohrožení přivolají Policii ČR.

Domácí násilí

Domácí násilí je závažný problém, který se dotýká jednotlivců, rodin a komunit po celém světě. Je charakterizováno nátlakovým chováním, které jedna osoba ve vztahu používá k získání moci a kontroly nad druhou. Domácí násilí může mít mnoho podob, včetně fyzického, slovního, psychologického, sexuálního, finančního a emocionálního zneužívání.

Domácí násilí je závažným problémem v oblasti veřejného zdraví. Každoročně postihuje miliony osob a může mít hluboký dopad na jejich fyzické a duševní zdraví. Oběti domácího násilí často trpí úzkostí, depresí, posttraumatickou stresovou poruchou, nízkým sebevědomím a fyzickými nemocemi. Oběti mají navíc často potíže s důvěrou a navazováním vztahů s jinými lidmi, což může vést k další izolaci.

Mezi nejčastější druhy domácího násilí patří fyzické týrání, což je jakékoli úmyslné fyzické zranění způsobené osobě. Dále pak emocionální týrání, což je jakýkoli druh verbálního nebo neverbálního chování, jehož cílem je ovládat, zastrašovat nebo ponižovat druhou osobu. Sexuální týrání je jakýkoli druh nechtěného sexuálního kontaktu. 

Domácí násilí může zahrnovat také psychické týrání, jako je vyhrožování, zastrašování a izolace, finanční týrání, jako je kontrola přístupu k penězům nebo zadržování peněz, a pronásledování, což je opakované nežádoucí chování, jehož cílem je někoho zastrašit nebo mu vyhrožovat.

Důsledky domácího násilí jsou dalekosáhlé. Oběti domácího násilí mají častěji problémy s tělesným a duševním zdravím, jako jsou deprese a úzkosti, a mohou mít také potíže v osobním, profesním a studijním životě. Domácí násilí může mít dopad také na děti, u kterých může vést k emočním problémům, problémům s chováním a fyzickým problémům.

Je důležité rozpoznat příznaky domácího násilí a podniknout kroky k jeho ukončení. Obětem domácího násilí a jejich rodinám jsou k dispozici podpůrné služby, včetně poradenství, právních služeb a obhajoby. Kromě toho roste hnutí za zvýšení povědomí o domácím násilí a za podporu obětí v jejich snaze vyhledat pomoc.