Může lékař ukončit léčení proti vůli pacienta

Nejen pacienti, nýbrž i lékaři mají právo volby, komu lékařskou péči poskytnou či nikoliv. Odmítnutí péče je však okleštěno zákonnými důvody a nesmí k ní docházet ze svobodné vůle lékařovy. Za jakých okolností může lékař ukončit léčbu proti vůli svého pacienta?

Modelový příklad: Muž se dočetl, že lékař může ze své strany ukončit péči o pacienta. Má nemocného kamaráda. Občas nebere předepsané léky, na domluvené kontroly k lékaři chodí nepravidelně. Je konfliktní. Agresivní chování se někdy projevuje i u lékaře. Naposledy když byl kamarád u lékaře, sdělil mu, že pokud nebude respektovat léčbu, může jej odmítnout dál léčit. Je to pravda?

Odmítnutí péče ze strany lékaře

Dříve nebylo možné, aby lékař sám jednostranně ukončil péči o pacienta, kterého již měl ve své péči. Lékař mohl odmítnout pouze nové zájemce o péči z důvodu, že by již nemohl z důvodu pracovního vytížení, provozních důvodů, personálního zabezpečení nebo technického a věcného vybavení zdravotnického zařízení poskytovat všem pacientům bez rozdílů kvalitní, dostatečnou a bezpečnou péči.

Důvodem mohlo být i to, že nový zájemce bydlel příliš daleko od ordinace nebo pacient nebyl pojištěncem zdravotní pojišťovny, s níž má lékař uzavřenou smlouvu.

Důvody ukončení péče o pacienta

Dle platného zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách však může lékař ukončit jednostranně péči u stávajícího pacienta. A to zejména, pokud pacient nedodržuje podmínky léčby, nedochází na kontroly ani na rehabilitace, nebere předepsané léky, porušuje dietu, či se nesnaží o požadovanou redukci váhy. Přičemž jeho chování není omezeno zdravotním stavem.

Dle § 48 může lékař ukončit péči o pacienta v případě, že:

  • prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného lékaře
  • pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb
  • pacient vysloví nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb
  • pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup
  • přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb

Ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

Kdy lékař nesmí odmítnout lékařskou péči

Poskytovatel nesmí odmítnout lékařskou péči, jedná-li se o pacienta, jemuž je třeba poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod nebo o zdravotní služby nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany zdraví při práci, dále jde-li o krizové situace nebo výkon ochranného léčení nařízeného soudem.

Zda jsou dány důvody pro ukončení péče, posuzuje sám doktor. Pokud se lékař rozhodne ukončit péči o pacienta, musí mu vydat písemnou zprávu, ve které bude důvod ukončení uveden. Vždy je nutné posuzovat každý případ individuálně.

Pokud se tak stane a pacient nebude s ukončením péče souhlasit, má právo se obrátit na příslušný správní orgán, který danému lékaři udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb.