Na co je právo u zaměstnavatele

Pro vznik pracovního poměru je důležitá písemná pracovní smlouva podepsaná oběma stranami. Pokud člověk nastoupí do firmy, měl by dostat smlouvu. Je možné, že nastane situace, kdy se nově zaměstnaný nemůže dostavit první dny do práce. Může zaměstnavatel uložit pokutu zaměstnanci za nedostavení se do práce, byť nebyla sepsána pracovní smlouva?

Dle zákoníku práce se pracovní poměr zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.

Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.  Uzavření pracovní smlouvy je dvoustranné právní jednání, které má zákonem stanovené formální a základní obsahové náležitosti a pracovní smlouva musí mít vždy písemnou formu.

Pracovní smlouva musí obsahovat:

  • druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat
  • místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána
  • den nástupu do práce

Ústně sjednaná pracovní smlouva je neplatná, přičemž dle komentáře současného znění zákoníku práce se neplatnosti této dohody však nelze dovolat, pokud bylo ústně domluveno výše uvedené (druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce) a bylo-li již na základě této ústní smlouvy započato s plněním.

Od vzniku pracovního poměru je mimo jiné zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem.

Zaměstnanec je povinen mimo jiné podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet. Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis.

Na základě odvedené práce zaměstnanci tak přísluší mzda. Pokud ji zaměstnavatel v plné výši nevyplatí, pak by zaměstnanci nezbylo, než ji vymáhat soudní cestou. Zde však může být problematické právě prokazování uzavření pracovní smlouvy a tedy prokazování nároků.

Je třeba upozornit na skutečnost, že neuzavřením písemné pracovní smlouvy se mohou zaměstnanec a zaměstnavatel dopouštět určitého přestupku, který inspektorát práce může vyhodnotit jakožto nelegální práci, což může mít negativní důsledky jako například uložení sankce ze strany inspektorátu práce.

Co se týče pokuty za nedostavení se do práce, je evidentní, že nelze, aby zaměstnavatel takovéto pokuty stanovoval. Za nedostavení se do práce může být zaměstnanec pokutován jiným způsobem, a to například tím, že to může být důvodem ukončení pracovního poměru.

Je však třeba upozornit na to, že zaměstnavatel může požadovat určitou náhradu škody, která mu mohla vzniknout tím, že jste se do práce nedostavil.

U zaměstnavatele také vzniká právo na pracovní posudek, což je nástroj, který umožňuje zaměstnancům poznávat své silné stránky, pracovní zlepšovací oblasti a směřovat k dosažení svého plného potenciálu.