Musí se platit daně při prodeji rozestavěné nemovitosti

Chtěl bych se zeptat na daň z nabytí nemovitých věcí. Prodávám teď rozestavěný, nedokončený rodinný dům. Na katastru ještě není stavba zakreslena, ale je vydán souhlas s provedením ohlášené stavby. Budu muset platit tuhle daň, když se jedná o první úplatný převod nemovitosti, a nebo jenom část daně za pozemek, který není zastavěný stavbou? Případně jak pak stanovím základ daně.

Dle současné právní úpravy (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ustanovení § 506) je stavba zřízená na pozemku součástí tohoto pozemku, stavba tedy není samostatnou nemovitou věcí. Samozřejmě za předpokladu, že zde není jiný vlastník pozemku a jiný vlastník stavby dle dřívější úpravy.

V současné době tedy dochází k tomu, že pokud je jeden vlastník pozemku, na kterém je umístěná stavba, pak v případě převodu (například prodeji) dochází k prodeji pozemku i se stavbou.

Dle ustanovení § 7 zákona č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, je od této daně osvobozeno mimo jiné první úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku, jehož součástí je nová stavba rodinného domu.

V tomto případě se však výše uvedené osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí neuplatní, jelikož dům je rozestavěný a není zaveden v katastru nemovitostí, proto zřejmě dosud není chápán jako stavba. V tomto případě se tak bude jednat pouze o prodej pozemku, na které se osvobození nevztahuje. Proto zřejmě bude třeba uhradit daň z nabytí nemovitých věcí.

Poplatníkem daně v současnosti v případech nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou je převodce, tedy prodávající. Je však možné se s nabyvatelem v kupní nebo směnné smlouvě dohodnout, že poplatníkem daně je nabyvatel. Současná právní úprava tak dává možnost u koupě a směny převodci i nabyvateli smluvně ujednat, že poplatníkem daně je nabyvatel.

To znamená, že má-li být poplatníkem daně nabyvatel, je nutné, aby v příslušné smlouvě bylo výslovně uvedeno, že poplatníkem daně z nabytí nemovitosti je nabyvatel. Ujednání, že kupující uhradí daň z nabytí, není pro účely daňového řízení a určení osoby poplatníka dostačující.

K výpočtu daně bude nutné provést znalecký posudek. V rámci znaleckého posudku bude zřejmě vzato v potaz, že je na pozemku rozestavěný rodinný dům. Pakliže se skutečná prodejní cena bude lišit od ceny ve znaleckém posudku, daň se bude vypočítávat z vyšší ceny.

Výše uvedené informace je vhodné zkonzultovat s příslušným finančním úřadem, který případně informace doplní či upřesní.

Daň z nemovitosti – obecně

Daň z nemovitosti je daň z nemovitého majetku, jako jsou pozemky, budovy a domy. Obvykle se vypočítává jako procento z hodnoty nemovitosti, může se však také odvíjet od velikosti nemovitosti nebo jejího využití. Daně z nemovitostí vybírají místní samosprávy za účelem financování veřejných služeb, jako jsou školy, vymáhání práva a doprava.

Pro výpočet daně z nemovitosti je nutné znát odpisy nemovitosti, které lze spočítat pomocí odpisové kalkulačky. Odpisová kalkulačka umožňuje vypočítat výši ročních odpisů nemovitosti, které se pak odečítají od její ceny pro účely výpočtu daně z nemovitosti. Existuje mnoho typů odpisových kalkulaček, takže je důležité vybrat si tu, která je nejvhodnější pro daný typ nemovitosti.

Majetkové daně jsou jednou z nejstarších forem zdanění, poprvé se objevily ve starověkém Egyptě a Mezopotámii. Ve Spojených státech byly daně z nemovitostí použity k financování americké revoluce a v 19. století byly hlavním zdrojem příjmů mnoha států. V současnosti se daně z nemovitostí stále používají k financování veřejných služeb a infrastruktury, výše příjmů se však v jednotlivých státech výrazně liší.

Daň z nemovitosti se obvykle platí ročně, i když některé jurisdikce nabízejí splátky nebo čtvrtletní platby. Výše splatné daně závisí na odhadní hodnotě nemovitosti, kterou obvykle určuje místní odhadce. Odhadní hodnota je obvykle založena na prodejní ceně podobných nemovitostí v dané oblasti, ale může být také založena na odhadované tržní hodnotě nebo reprodukčních nákladech nemovitosti.

Daně z nemovitostí jsou důležitým zdrojem příjmů místních samospráv, mohou však být také zátěží pro majitele domů. Výše splatné daně se může v jednotlivých letech výrazně lišit v závislosti na odhadované hodnotě nemovitosti. Některé jurisdikce navíc nabízejí osvobození pro určité typy nemovitostí, jako jsou usedlosti a zemědělská půda, což může pomoci snížit výši dlužné daně z nemovitosti.

Daň z nemovitosti může být pro mnoho majitelů domů matoucí a skličující proces. Je důležité porozumět zákonům a předpisům v jurisdikci a v případě dotazů nebo obav ohledně daně z nemovitosti spolupracovat se zkušenými odborníky.