Rozvod a nemovitosti – komu připadne byt nebo dům

Bydlíme s manželkou v nájemním bytě, do kterého jsme se nastěhovali během manželství. Budeme se rozvádět. Jelikož si manželka našla přítele, předpokládám, že se odstěhuje k němu a já zůstanu v nájemním bytě. Nevím, zda manželka bude muset vypovědět nájemní smlouvu nebo nájemní smlouva automaticky přejde jenom na mě, když já v bytě zůstanu. 

Z vámi uvedených informací máme za to, že jelikož jste se do nájemního bytu s manželkou nastěhovali během trvání manželství (nájemní smlouva byla uzavřena za dobu trvání manželství), vznikl mezi vámi společný nájem bytu manžely. Oba tedy máte k bytu stejná práva a povinnosti. Rozvodem manželství však automaticky společný nájem bytu manžely nezaniká, jelikož ze zákona se tak stane buď dohodou manželů anebo rozhodnutím soudu na návrh jednoho z manželů.

Uvádíte, že manželka se zřejmě odstěhuje k příteli a vy v bytě zůstanete. V tom případě můžete, jak jsem již uvedla, po rozvodu s  bývalou manželkou uzavřít dohodu o zrušení společného nájmu a o tom, kdo z vás  zůstane výlučným nájemcem bytu a kdo byt vyklidí. Dohoda nemá ze zákona stanovenou písemnou formu, přesto bych vám ji doporučila.

Pokud by k dohodě nedošlo, zruší společný nájem bytu soud na návrh jednoho z vás. Soud není vázán návrhem – o tom, který z manželů se stane výlučným nájemcem, rozhoduje se zřetelem k více okolnostem (ohled na zájmy nezletilých dětí, stanovisko pronajímatele atd.). Není tedy třeba, aby následně ten z manželů, který byt opustí, vypovídal nájemní smlouvu.

Po odchodu jednoho z vás z nájemního bytu je však třeba splnit povinnost podle § 689 odst. 3 Občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení má nájemce povinnost oznámit pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu změny mimo jiné v počtu osob v bytě.

Proto je třeba pronajímateli písemně oznámit skutečnost, že došlo k rozvodu dohodou, případně soud rozhodl o tom, kdo bude výlučným nájemcem bytu, a od jaké doby tedy dochází ke změně v počtu osob v bytě.