Dítě na dovolenou – exmanželka nechce pustit

V dnešní době se rozvádí mnoho párů. V rámci rozvodu je na prvním místě péče o dítě. Nejčastěji je volena varianta, ve které je dítě svěřeno do péče matky a otec se s dítětem vídá o víkendu jednou za 14 dnů. O to je složitější situace, když chce otec vyrazit s dítětem například na 14 denní dovolenou v létě. Co dělat v případě, kdy nechce exmanželka půjčit dítě na dovolenou?

Jako rodič, kterému nebylo dítě svěřeno do péče, má právo se synem se vídat. Předně se při rozvodu upřednostňuje dohoda mezi oběma rodiči, která by měla být písemná. V této dohodě je možnost si upravit, jak často se bude otec vídat se synem nejen během pracovních dnů a víkendů, ale také si stanovit, u koho bude syn během svátků a prázdnin. Tuto dohodu je možné si nechat schválit soudem.

Pokud dohoda schválena soudem nebude, nelze si její plnění soudně vynucovat a v případě, že by bývalá manželka tuto dohodu přestala dodržovat, bude nutné podat k soudu návrh na úpravu styku s dítětem. Tento návrh lze podat k soudu i v případě, pokud se rodiče neshodnou pouze na oněch letních prázdninách.

Při rozhodování o styku s dítětem se vždy sleduje zájem dítěte. Rovněž jinak je upravován styk dítěte v mladším věku a jinak styk dítěte staršího, které má možnost se vyjádřit. Rozvod rodičů a následné pomlouvání není pro dítě vhodné.

Je výhodnější z pohledu flexibility a efektivnosti, aby styk nemusel být upravován soudem. Jde o citlivou záležitost a dítě to může negativně ovlivnit. Jestliže je v rozsudku stanoveno, že otec se bude vídat s dítětem v určitý den a hodinu, je jeho povinností dítě v daný čas převzít, případně se omluvit a nabídnout jiné řešení. 

Dohoda o péči o dítě při rozvodu – obecně

Dohody o péči o děti při rozvodu mohou být pro všechny zúčastněné strany obtížným a emotivním procesem. Když se páry rozvádějí, musí rozhodnout, jak si rozdělí majetek a rodičovské povinnosti, včetně fyzické a právní péče o děti. Dohoda o péči o děti stanoví, který z rodičů má dítě ve fyzické péči, v zákonné péči, ve společné péči a v právu na návštěvy. Určuje také, jak bude probíhat rozhodování, doba péče o děti a další důležité záležitosti.

Při vytváření dohody o péči o děti by rodiče měli vždy upřednostňovat nejlepší zájem svých dětí. Je důležité zohlednit potřeby a přání dětí i potřeby a přání rodičů. Měly by být zohledněny faktory, jako je věk a vyspělost dětí, životní podmínky rodičů a dostupnost zdrojů. V některých případech může soud jmenovat neutrální třetí stranu – mediátora, který rodičům pomůže dosáhnout dohody.

Při vytváření dohody o péči o děti by rodiče měli projednat otázky, jako je četnost a trvání návštěv, svátků a zvláštních příležitostí, rozdělení rozhodovacích a rodičovských povinností, doprava, komunikace a jakékoli další záležitosti, které mohou být pro dohodu relevantní. Dohoda by měla rovněž obsahovat způsob, jakým budou rodiče řešit spory a neshody, například pomocí mediace nebo rozhodčího řízení.

Jakmile rodiče dosáhnou dohody, měli by ji sepsat písemně. Dohodu by měli podepsat oba rodiče a právník nebo notář. Dohoda by měla být rovněž předložena soudu, aby byla právně závazná.

Dosažení dohody o péči o děti může být obtížné a pro všechny zúčastněné strany emocionálně vyčerpávající, je však důležité mít na paměti, že nejlepší zájem dětí by měl být vždy na prvním místě. Věnování času projednání všech aspektů dohody a její písemné vyhotovení může zajistit, že potřeby dětí budou zohledněny a že dohoda bude právně závazná.