Invalidní důchod – jak dlouho se pobírá

Na základě lékařského posudku může občan České republiky zažádat o uznání důchodu 3. stupně. Existuje však nějaká doba, po kterou může člověk pobírat dávky nebo po nějaké době musí znovu zažádat? 

Invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně náleží po dobu, po kterou jsou splněny podmínky nároku. Ovšem dojde-li ke změně zdravotního stavu, může mít tato změna vliv na stupeň invalidity a výši invalidního důchodu.

Změnu stupně invalidity konstatuje lékař lékařské posudkové služby pověřený posuzováním zdravotního stavu pro příslušnou OSSZ, a to v rámci lékařské prohlídky, která se provádí buď z podnětu orgánu sociálního zabezpečení nebo z podnětu samotného důchodce.

Dojde-li lékař posudkové služby k závěru, že se zdravotní stav změnil natolik, že již člověk není invalidním ve třetím stupni, to znamená, že došlo ke změně stupně invalidity, není třeba žádat o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu nově stanoveného stupně.

Změnu důchodu provede ČSSZ automaticky z moci úřední, a to tak, že důchodce obdrží rozhodnutí úřadu. Pokud s rozhodnutím nebude souhlasit, může podat námitky.

Naopak pokud se po provedené lékařské prohlídce zdravotní stav zlepší a člověk bude mít přiznaný invalidní důchod pro invaliditu 1. nebo 2. stupně a dojde-li v průběhu času ke zhoršení zdravotního stavu, nic nebrání tom se dostavit na OSSZ příslušnou podle místa trvalého pobytu a podat žádost o změnu výše invalidního důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu.

Ovšem subjektivní pocit hodnocení zdravotního stavu bývá někdy odlišný od objektivního hodnocení posudkového lékaře. Bude-li v rámci posouzení zdravotního stavu konstatováno zlepšení na nižší stupeň invalidity, může být invalidní důchod z moci úřední snížen, respektive odňat.

Invalidní důchod – obecně 

Pro mnoho osob s trvalým zdravotním postižením je invalidní důchod záchranným lanem, které poskytuje finanční podporu a stabilitu. Invalidní důchod je státem financovaná dávka, která je k dispozici osobám, které nemohou pracovat z důvodu zdravotního postižení nebo zdravotního stavu. Je důležitým zdrojem příjmu pro ty, kteří kvůli svému postižení nemohou pracovat, a může jim pomoci žít nezávisleji.

Výše invalidního důchodu, který člověk pobírá, závisí na závažnosti jeho postižení a na druhu postižení, které má. Obecně platí, že čím je postižení závažnější, tím vyšší invalidní důchod člověk dostane. Kromě toho může výše invalidního důchodu záviset také na druhu zdravotního postižení. Například osoby s tělesným postižením mohou dostávat vyšší invalidní důchod než osoby s mentálním postižením.

Kritéria nároku na invalidní důchod se v jednotlivých státech rovněž liší. Obecně platí, že žadatelé musí mít trvalé zdravotní postižení, které jim brání v práci, a musí splňovat určité požadavky na příjem a majetek. Kromě toho mohou být požádáni o předložení důkazů o zdravotním postižení, jako jsou lékařské záznamy, testy a posudky. 

Proces žádosti o invalidní důchod může být zdlouhavý a je důležité, aby se žadatelé seznámili se všemi potřebnými požadavky a náležitostmi. Žadatelé mohou být rovněž vyzváni, aby se zúčastnili lékařských vyšetření a pohovorů za účelem zjištění jejich způsobilosti. Po schválení je invalidní důchod obvykle vyplácen přímo žadateli v měsíčních splátkách.

Pro osoby se zdravotním postižením může invalidní důchod zajistit finanční stabilitu a klid. Může jim pomoci pokrýt základní životní náklady a žít nezávisleji. Může jim také pomoci získat přístup ke službám a podpoře, které potřebují k lepší kvalitě života. 

Pro osoby se zdravotním postižením je důležité, aby znaly různé možnosti invalidního důchodu stejně jako nárok na dávky v nouzi, které mají k dispozici. To jim může pomoci zajistit finanční podporu, kterou potřebují pro kvalitnější život. 

Podívejte se, jak se podává žádost o invalidní důchod.