Nárok na dávky v nouzi – není uveden otec dítěte

Existují případy, kdy není v rodném listě dítěte uveden otec. Matka tak může pobírat například rodičovský příspěvek a dětský příspěvek na dítě. Pokud je na tom stále finančně špatně, může matka dítěte zažádat o takzvané dávky hmotné nouze? Kdo má nárok na tento typ dávek?

Neuvedení otce v rodném listě může být skutečně problém pro vznik nároku na některé dávky. Jedná se zejména o dávky hmotné nouze. Podle zákona o pomoci v hmotné nouzi totiž není osobou v hmotné nouzi, a tedy této osobě nevzniká nárok na tyto dávky, ten, kdo prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním. Tím se rozumí zvýšení příjmu mimo jiné také řádným uplatněním nároků a pohledávek.

Kdyby otec dcery byl uveden v rodném listě, mohla by matka po něm nárokovat výživné na nezletilé dítě. Tím, že v rodném listě uveden není, může mít správní orgán při rozhodování o nároku na dávky hmotné nouze za to, že se matka vzdala možnosti řádně uplatňovat nároky na výživné, a tím si i zvýšit příjem.

Pokud existují vážné důvody k tomu, proč není otec dcery uveden v rodném listě, je třeba říci u poskytovatele těchto dávek. O tom, zda jsou tyto důvody oprávněné, by však musel rozhodnout úřad poskytující dávky hmotné nouze.

S žádostí o pomoc při řešení situace se lze také obrátit na orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), aby sám k tomu případně vydal stanovisko, například že není vhodné, aby otec dítěte byl v rodném listě zapsán. Co dělat v případě, kdy bývalý partner neplatí výživné?

Pokud však úřad důvody neshledá jako oprávněné, může se po matce požadovat, aby do tří měsíců uplatnila svůj nárok na výživné vůči otci dcery. Aby tedy byl uveden v rodném listě na základě souhlasného prohlášení, nebo aby matka podala žalobu na určení otcovství. Pokud by tak neučinila, byly by jí dávky hmotné nouze odebrány.

Určitě však má matka dítěte právo si na příslušných formulářích o dávky hmotné nouze požádat a vyčkat na písemné rozhodnutí daného úřadu o jejich přiznání či nepřiznání a na další postup příslušného úřadu. V této věci je proto na místě se obrátit přímo na dané pracoviště úřadu práce, které o těchto dávkách rozhoduje.

Nárok na dávky v nouzi – obecně

Nárok na dávky v hmotné nouzi je právem, které mají jednotlivci i rodiny v rozvinutých i rozvojových zemích. Je důležitou součástí každého systému sociálního zabezpečení a je nedílnou součástí práva na přiměřenou životní úroveň.

Nárok na dávky v hmotné nouzi je obvykle založen na výši příjmu jednotlivce nebo rodiny. V mnoha zemích jsou dávky poskytovány vládou, zatímco v jiných mohou pomoc poskytovat soukromé nebo dobrovolné organizace. Obecně jsou dávky poskytovány osobám v hmotné nouzi, například těm, které žijí v chudobě, jsou zdravotně postižené, starší nebo čelí jiným ekonomickým potížím, které jim ztěžují vycházení s penězi.

Aby měl jednotlivec nebo rodina nárok na dávky v hmotné nouzi, musí splňovat určitá kritéria. V některých případech může být stanovena minimální nebo maximální výše příjmu, kterou je třeba splnit, nebo mohou existovat další požadavky, jako je věk, pracovní status nebo jiné faktory. Kromě toho mohou některé země také vyžadovat, aby jednotlivec nebo rodina byli po určitou dobu rezidenty dané země, aby měli nárok na dávky.

Dávky v hmotné nouzi se v jednotlivých zemích značně liší. V některých zemích mohou dávky zahrnovat potravinovou pomoc, pomoc s bydlením, zdravotní péči, vzdělávání nebo jiné služby, které mohou pomoci jednotlivcům a rodinám v nouzi. V jiných zemích mohou dávky zahrnovat peněžitou pomoc, veřejnou podporu nebo jiné formy pomoci.

Je důležité si uvědomit, že nárok na dávky v hmotné nouzi není zárukou podpory nebo pomoci. V některých případech nemusí mít jednotlivec nebo rodina na dávky nárok nebo nemusí obdržet plnou výši dávek, na které mají nárok. Dávky se navíc mohou v průběhu času měnit a mohou podléhat zákonům země, v níž jednotlivec nebo rodina pobývá.

Závěrem lze říci, že nárok na dávky v hmotné nouzi je důležitou součástí každého systému sociálního zabezpečení. Je nedílnou součástí práva na přiměřenou životní úroveň a může mít zásadní význam pro jednotlivce a rodiny, které se potýkají s ekonomickými potížemi. Je důležité porozumět kritériím nároku na dávky a typům dávek, které jsou k dispozici.