Polovina domu po rodičích – může sourozenec vyžadovat prodej

Během dědictví dochází často ke sporům mezi sourozenci. Pokud po zůstaviteli zbude dům, zdědí ho sourozenci napůl ve stejném podílu, a to ze zákona. Má však jeden ze sourozenců povinnost nabídnout druhému sourozenci část v případě prodeje? Lze prodat svůj podíl bez souhlasu druhého sourozence, který je také vlastníkem? 

Zákonné předkupní právo znal předchozí občanský zákoník, který platil do 31. 12. 2013, kdy podle ustanovení § 140 starého občanského zákoníku bylo stanoveno, že převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nový občanský zákoník však výše popsanou úpravu zákonného předkupního práva spoluvlastníků nepřevzal.

Zákonné předkupní právo sice zůstalo zachováno, ale ne pro tento případ. V současné době tak již v tomto případě není povinnost nabídnout svůj podíl nejdříve druhému spoluvlastníkovi.

Nový občanský zákoník, podle kterého se situace nyní řídí, dále výslovně stanovuje, že každý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého podílu, a s podílem tudíž může disponovat podle své vůle, například jej převést na jiného, a to bez jakéhokoliv omezení. Rozhodně tedy k tomu, aby se podíl prodal, není potřeba souhlasu druhého vlastníka.

Dědictví – obecně 

Dědictví je důležitou součástí života, protože spojuje s minulostí a připomíná společnou historii. Poskytuje pocit identity, sounáležitosti a kontinuity. Zachování dědictví je důležité z mnoha důvodů. 

Dědictví se jinak označuje jako pozůstalost. Tu tvoří celé jmění zůstavitele neboli toho, kdo zemřel. Pozůstalost se však skládá nejen z aktiv v podobě peněz, věcí a nemovitostí, nýbrž i z dluhů. 

Na druhé straně na dědice nepřechází osobní služebnost nebo reálné břemeno. Taková práva zaniknou v případě, kdy se to nevztahuje i na potomky, tedy dědice v první dědické třídě. V den smrti zůstavitele zanikají dále pojištění, závazek z příkazu, právo na výživné a osobnostní práva autora.

Zůstavitel může za svého života rozhodnout o tom, co se s dědictvím a stane a komu přibude, a to tak, že sepíše dědickou smlouvu, závěť, dovětek, příkaz nebo smlouvu o zřeknutí se dědického práva