Vyúčtování služeb bytu – kdy je právo jej získat

Problematika nájemního bydlení s sebou nese riziko potenciálních sporů mezi pronajímatelem a nájemníkem. Týkat se to může mimo jiné vyúčtování služeb. Jak se bránit, pokud má nájemník pocit, že vyúčtování není správné a majitel bytu po něm požaduje mnohem více peněz?

Modelový příklad: Žena bydlí rok v nájmu bytu na základě nájemní smlouvy. Majitel bytu po ní požadoval nedoplatek, který má údajně na energiích. Po její urgenci, z čeho majitel bytu vychází, jí bylo předloženo vyúčtování za služby. S tímto vyúčtováním však žena nesouhlasí, není ničím podložené. Je to pouze papír sepsaný majitelem bytu. Má jako nájemník nárok vidět vyúčtování od dodavatele? Musí nedoplatek uhradit?

Vyúčtování nákladů služeb v legislativě

Problematiku vyúčtování nákladů za poskytnuté služby upravuje z části Občanský zákoník a s vyúčtováním související a podrobnější Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Tento zákon ve svém ustanovení § 7 uvádí, že pronajímatel vyúčtuje skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby nájemci a doručí vyúčtování nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období.

Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla jasná.

Dle ustanovení § 8 téhož zákona pak má žena právo, na základě její písemné žádosti, na doložení nákladů na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a má nárok si pořídit kopie těchto podkladů.

Z výše uvedeného tak vyplývá, že na základě písemné žádosti má žena právo nahlédnout do vyúčtování od dodavatelů a v případě potřeby si pořizovat kopie. Bude tudíž vhodné majitele bytu písemně vyzvat (s odkazem na výše uvedený zákon) a žádat o předložení vyúčtování a způsob rozúčtování služeb.

V případě, že s tímto rozúčtováním nebude nájemník souhlasit, měl by neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, podat námitky.

Vyúčtování nedoplatků za energie

Co se týče úhrady nedoplatku, tak dle platné judikatury musí vyúčtování obsahovat všechny náležitosti a musí v něm být uvedená cena ve správné výši. Pokud má nájemník za to, že vyúčtování není ve správné výši, popř. z doloženého vyúčtování od dodavatele zjistí, že bylo vyúčtování provedeno nesprávně, tak vyúčtování není řádné a není způsobilé vyvolat splatnost nedoplatku.

Jestliže tak majitel provedl vyúčtování nesprávně, nestává se vyúčtovaná částka splatná, a to ani zčásti.