Jak na pojištění majetku?

Pojištění majetku je důležitou formou pojištění, která pomáhá chránit majitele domů či aut před možnými finančními ztrátami způsobenými škodami na jejich majetku. Jak vybrat pojištění majetku, aby byl majetek dostatečně chráněn?

Pojištění majetku obvykle kryje škody na majetku způsobené požárem, krádeží, vandalismem, vichřicí a dalšími událostmi.

Při výběru pojištění majetku je důležité znát limity krytí, spoluúčast a výluky. Limity krytí určují maximální částku, kterou pojišťovna uhradí za vzniklou škodu.

Spoluúčast je částka, kterou se pojistník na vzniklé škodě podílí. A výluky jsou položky nebo události, na které se pojistná smlouva nevztahuje. Všechny tyto faktory je třeba při uzavírání smlouvy o pojištění majetku brát v úvahu.

Jak najít nejlepší pojištění nemovitosti? A jaká je cena pojištění nemovitosti?

Pojištění majetku

Předmětem pojištění majetku může být jakýkoliv majetek. Nicméně v praxi pojistného trhu jím obvykle jsou věci hmotné, ať movité, nebo nemovité. V rámci pojištění majetku lze sjednat třeba pojištění auta, nemovitosti, vybavení domácnosti nebo pojištění sportovní výbavy.

Při sjednávání pojištění majetku je třeba myslet na pojistnou hodnotou pojištěného majetku, která je rozhodujícím parametrem při určení horní hranice pojistného plnění.

Pojistná hodnota se nejčastěji určuje jako obvyklá cena neboli tržní cena. Závisí na tom, za kolik se na trhu aktuálně prodává dané vybavení či nemovitost stejného stáří, stavu a parametrů.

Pojištění také může být na cenu časovou. To je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení, anebo naopak k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou či modernizací.

Konečně je možné vycházet z ceny nové, což je cena, za kterou lze v daném místě a čase stejnou nebo srovnatelnou věc znovu pořídit. Pojištěnému je tak vyplaceno pojistné plnění, které nahrazuje pořizovací cenu nového předmětu umožňující obnovu majetku.

Pro pojištěného je nejvýhodnější variantou pojištění na novou cenu. Tato varianta je však zároveň tou nejdražší.

Vzhledem k tomu, že hodnota majetku se může měnit v závislosti na okolnostech, je důležité vybrat odpovídající pojištění. Každý by si měl zvážit, jakým způsobem hodnotu pojištěného majetku stanovit, aby v případě škody netratil.

Jak funguje majetkové pojištění?

K nejvýznamnějším produktům majetkového pojištění patří:

 • pojištění domácnosti – objektem pojištění je soubor zařízení domácnosti; zpravidla se kryje riziko krádeže a riziko živelné zkázy pojištěných věcí
 • pojištění budov – předmětem pojištění je budova a kryje se především riziko živelní
 • havarijní pojištění – předmětem pojištění je motorové vozidlo; základem pojistného krytí je krytí rizika havárie, odcizení, vandalismus a živelních rizika

U majetkového pojištění je důležité, aby pojištěný majetek nebyl podhodnocen (podpojištěn). Pokud chce být vlastník majetku dobře chráněn a při jakékoli ztrátě si chce pořídit stejnou nebo obdobnou věc, pak by měl sjednat majetkové pojištění na novou cenu.

Pojištěnému je v případě pojistné události vyplaceno pojistné plnění, které nahrazuje pořizovací cenu nového předmětu umožňující obnovu majetku nebo cenu opravy, pomocí které se majetek uvádí do původního stavu.

V některých případech ovšem pojišťovny hradí škody výhradně do výše ceny časové. Klasickým příkladem jsou věci, které bývají předmětem pojištění domácnosti (např. oblečení, sportovní potřeby, umělecké předměty apod.).

Majetkové pojištění je nutné si pravidelně aktualizovat podle aktuálního stavu majetku, aby nebyl nadpojištěn, nebo naopak podpojištěn.

Pojištění nemovitosti, pojištění domu

Každý, kdo bydlí v rodinném domě, by měl mít sjednané pojištění domu neboli pojištění nemovitosti v dostatečné výši. Základem pojištění domu je náhrada škod vzniklých přírodními živly

To znamená, že pojišťovna zaplatí škodu na domě vzniklou jedním z následujících pojistných rizik:

 • vichřice
 • krupobití
 • povodeň, záplava
 • požár, úder blesku
 • pád stromu
 • sesuv půdy, lavina

Pojištění nemovitosti zpravidla obsahuje následující:

 • trvale obývaný rodinný dům či rodinný dům ve výstavbě
 • vedlejší objekty jako garáže, bazény, ploty, chodníky, zahradní domek u domu
 • movité předměty jako stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo údržbě pojištěného domu.

V rámci pojištění domu lze sjednat různé varianty a připojištění. Jde např. o náhradní ubytování, pokud se dům stane neobyvatelným, vandalismus, přepětí nebo podpětí v síti, poškození zateplení domu nebo oplocení zvířetem aj.

Při výběru pojištění nemovitosti je dobré si sjednat tzv. indexaci (valorizaci pojistné částky). To znamená, že pojišťovna bude aktualizovat pojistnou částku a pojistné v závislosti na vývoji cen stavebních prací a materiálů.

V případě vzniku škody nehrozí, že pojišťovna sníží výplatu pojistného plnění z důvodu nesprávně stanovené výše pojistné částky. Pojištěný dům tak nebude podpojištěn.

Pojištění stavby

Každá pojišťovna, která nabízí pojištění domu, zároveň nabízí i pojištění stavby. I samotná stavba totiž potřebuje pojistku. Stát se může cokoliv. Krádež materiálu nebo přírodní živly v povodňové zóně mohou mít za následek nejen nemilé prodloužení stavby, nýbrž samozřejmě i další vícenáklady.

Ty však s pojištěním stavby nehrozí. Pojištění stavby se vztahuje na:

 • samotnou stavbu
 • stavební materiál
 • veškerou techniku
 • přípojky a další vybavení, které se nachází na pozemku staveniště

Součástí pojištění stavby může být i vedlejší stavba, jako je garáž, kůlna, stodola, bazén nebo studna. 

Podmínkou pro výplatu pojistného plnění z pojištění stavby je dostatečné zabezpečení stavby a pozemku. To znamená oplocenízámky a pravidelná kontrola.

Pojištění nemovitosti a domácnosti

Pojištění nemovitosti není totéž co pojištění domácnosti. Jaký je tedy rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a domácnosti?

V rámci pojištění domácnosti se pojišťují veškeré movité, tedy hmatatelné a přemístitelné věci, které lze z domu (bytu) odnést. Jednoduše řečeno se jedná o vybavení domácnosti, jako je elektronika, nábytek, oblečení, šperky, spotřebiče apod.

Pokud se pojišťuje nemovitost, pojišťuje se to, co odnést nejde. Jedná se o podlahy, zdi, dveře, radiátory, střechu, bazén zalitý v zemi, komín nebo obklady v koupelně.

Kdo má rodinný dům či vilu, měl by si sjednat pojištění nemovitosti a domácnosti zároveň. Bude tak chráněn proti vichřici i případné nečekané návštěvě zloděje.

Kdo bydlí v bytě, možná si řekne, že mu stačí pojistit jen domácnost. Pokud však chce mít jistotu, že jeho majetek bude opravdu chráněn, měl by si sjednat i pojištění bytu, tedy pojištění nemovitosti.

Když někoho vytopí soused, zkrat zapálí byt nebo hadička od pračky vytopí byt, pak lze všechnu škodu uhradit právě z pojištění nemovitosti. Když někdo pojištění nemovitosti nemá, dát všechno dohromady se pěkně prodraží.

Jednoduše lze říci, že pojištění nemovitosti chrání stavbu jako takovou. Pojištění domácnosti pak chrání vnitřek stavby, tedy movitý majetek, který lze odnést.

Jak vybrat nejlepší pojištění nemovitosti

Kdo hledá nejlepší pojištění nemovitosti, měl by vědět, jaké parametry se vyplatí při výběru sledovat.

Problémem v případě pojištění nemovitosti je podpojištění a nadpojištění. Podpojištění znamená, že hodnota předmětu pojištění ve smlouvě je nižší než ta skutečná.

U nadpojištění je to naopak. V důsledku nadpojištění také člověk platí zbytečně vysokou pojistku. V průběhu pojištění majetku je proto dobré ho jednou zhruba za dva roky aktualizovat. 

Nejčastějšími příčinami škod na nemovitosti je voda, krádeže a vítr. Při výběru pojištění by však každý měl vzít v úvahu svou individuální situaci.

Je nemovitost v povodňové oblasti nebo na horách, kde jsou časté závěje, či dokonce hrozí laviny? Požár sice nebývá tak častý, zato je nejhorší z hlediska následků. Při sjednání pojištění je proto potřeba znát hodnotu nemovitosti i povahu lokality, ve které se nachází. 

Pojišťovny mají různé kličky při výplatě pojistného plnění, proto si člověk musí dávat pozor na to, co a za jakých podmínek má skutečně pojištěno. Například riziko „povodeň“ znamená řeku vylitou z břehů, zatímco „záplavu“ pojišťovna chápe jako průtrž mračen.

Co má jedna pojišťovna kryto v základním pojištění, druhá může mít ve výlukách. Pojistné podmínky je proto třeba přečíst před uzavřením pojistné smlouvy.

Vybrat to nejlepší pojištění nemovitosti může být pro mnohé majitele domů či bytů složitý úkol. S výběrem pomůže jednak kalkulačka pojištění nemovitosti a jednak recenze pojištění nemovitosti.

Pojištění nemovitosti online

Všechny pojišťovny dnes nabízejí pojištění nemovitosti online. Není třeba chodit na žádnou pobočku, vše lze pohodlně zařídit online odkudkoliv. Člověk tak má dost času na prostudování pojistných podmínek a srovnání pojištění nemovitosti.

Další výhodou je, že pojišťovny zpravidla nabízejí slevu za sjednání pojištění nemovitosti online.

Pojišťovny mají pro sjednání pojištění online jednoduché formuláře, do kterých se vyplní základní údaje o majetku, jako je podlahová plocha bytu, pojistná hodnota bytu a hodnota vybavení domácnosti.

Dále se vyplňují specifické údaje jako např. podlaží domu, zabezpečení bytu, zda se jedná o bytový či rodinný dům, výše spoluúčasti aj.

Samozřejmě musí být zadaná přesná adresa a osobní a kontaktní údaje pojistníka. Sjednat pojištění online není nic složitého. Kdo by si s tím přece jen nevěděl rady, může kontaktovat specialistu pojišťovny, který poskytne asistenci při vyplňování formuláře a pomůže při výběru vhodného produktu.

Cena pojištění nemovitosti

Jedním z nejdůležitějších parametrů celého pojištění majetku je nastavení správné pojistné částky. Ta by měla u majetkového pojištění vždy přesně odpovídat hodnotě samotného majetku. Od pojistné částky se také odvíjí cena pojištění nemovitosti.

Kdo má doma sbírku drahých obrazů nebo jiných uměleckých děl, zaplatí vyšší cenu pojištění domácnosti. Stejně tak si připlatí ten, kdo má na střeše solární panely, mramorové obklady v koupelně nebo drahé dřevěné podlahy.

Každý chce pochopitelně na ceně pojištění nemovitosti ušetřit, ovšem ne vždy se to vyplácí. Může totiž dojít k podpojištění, kdy pojistník při uzavírání smlouvy pojišťovně vědomě nahlásí nižší hodnotu majetku, než jakou ve skutečnosti má.

Bude sice platit nižší pojistné, ovšem v případě pojistné události bude pojišťovna vycházet nikoliv ze skutečné hodnoty daných věcí či nemovitosti, nýbrž z částky ujednané ve smlouvě. Vzniklý rozdíl pak musí pojistník zaplatit z vlastní kapsy.

Cenu pojištění nemovitosti ovlivňuje také spoluúčast. Pojištění lze sjednat buď bez spoluúčasti, nebo se spoluúčastí. Spoluúčast je částka, kterou se pojistník podílí na náhradě škody.

Za vyšší spoluúčast získá pojistník slevu na pojistném. Platí, že čím vyšší spoluúčast, tím nižší je pojistné. Na druhou stranu o to víc zaplatí z vlastní kapsy, pokud dojde k pojistné události.

Cenu pojištění ovlivňuje také i to, v jaké lokalitě se nemovitost nachází. S porovnáním cen pojištění nemovitosti pomůže kalkulačka pojištění nemovitosti.

Kalkulačka pojištění nemovitosti

Kalkulace pojištění nemovitosti spočítá cenu pojištění nemovitosti. Kalkulačku pojištění nemovitosti má na svém webu každá pojišťovna. Jedná se o jednoduchý online nástroj, který zvládne použít každý.

V kalkulačce pojištění nemovitosti lze najít pojištění domu, pojištění bytu, chaty i chalupy. Kalkulace pojištění nemovitosti šetří čas a peníze.

Pojištění nemovitosti – srovnání

Srovnávat nabídky jednotlivých pojišťoven je časově náročný úkol. Navíc pro laika může být obtížné se v nabídkách vyznat. Využít ovšem může srovnání pojištění nemovitosti.

Jedná se o obdobu kalkulačky pojištění nemovitosti, která ovšem zobrazí srovnání nabídek pojištění nemovitosti a domácnosti od všech pojišťoven. V případě zájmu může pojistník rovnou sjednat pojištění nemovitosti online.

Srovnání pojištění nemovitosti lze provádět buď podle ceny, nebo rizik, na která chce člověk svůj majetek pojistit. Díky srovnání pojištění nemovitosti zájemce získá nejlepší pojištění nemovitosti.

Pojištění nemovitosti – recenze

Vyznat se v nabídce pojišťoven a vybrat to nejlepší pojištění nemovitosti není jednoduché. S výběrem pomůže již zmíněné srovnání pojištění nemovitosti a také recenze pojištění nemovitosti.

Mezi společnosti poskytující nejlepší pojištění nemovitosti patří ČSOB pojišťovna, Generali Česká pojišťovna a Kooperativa pojišťovna. Jedná se o prověřené pojišťovny, které mají velmi dobré recenze pojištění nemovitosti.

U těchto pojišťoven si lidé chválí rychlé řešení pojistných událostí, dobré asistenční služby a možnost připojištění atypických předmětů. Stejně tak chválí slevy při sjednání online pojištění nemovitosti.

V některých recenzích pojištění nemovitosti se objevuje, že tyto pojišťovny mají vyšší pojistné. Na druhou stranu to vyváží velký výběr pojistných rizik.