Právo na propustku k lékaři – podmínky, nárok, zkušenosti

Kolik propustek k lékaři můžu dostat za měsíc? Někdy se mě bohužel, sejdou 3 za týden a pak třeba 2 měsíce nemusím lékaře navštívit. Myslím tím, že nejezdím jen se sebou ale i s dětmi. Nadřízený mě vyhrožuje, že mě to bude muset nějak zregulovat na určitý počet propustek a pouštět mě nebude. Může mě zaměstnavatel nutit, aby si paragraf vzal manžel, který má vyšší výdělek, když já mám jen životní minimum? S dětmi jezdím cca 50km na vyšetření od místa bydliště a mám na to jen 2 hodiny-což není možné stihnout. Děkuji Vám velmi za odpověď, krásný den.

Dobrý den, děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se obrátila na naši organizaci. Dotazujete se, na kolik propustek k lékaři máte nárok za měsíc, kdy sdělujete, že někdy potřebujete k lékaři např. 3x za týden a pak třeba delší dobu (dva měsíce) k lékaři nejdete. K lékaři chodíte Vy sama, rovněž k lékaři doprovázíte děti. Váš nadřízený sděluje, že Vám počet propustek bude muset zregulovat a nebude Vás vždy pouštět.

Sdělujeme, že vyšetření nebo ošetření u lékaře a doprovod rodinného příslušníka k ošetření nebo vyšetření patří mezi důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance, pro které je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci.

Okruh a rozsah důležitých osobních překážek v práci stanovuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Toto nařízení vlády rovněž stanovuje, za jakých podmínek a na jakou dobu je pracovní volno zaměstnanci poskytnuto a v jakých případech náleží zaměstnanci náhrada mzdy.

Výše uvedené nařízení vlády uvádí, že v případě vyšetření nebo ošetření se poskytne zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout. To vše za předpokladu, že vyšetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Bylo-li vyšetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, náhrada mzdy však přísluší nejvýše za dobu, která by odpovídala vyšetření u nejbližšího zdravotnického zařízení.

Co se týče doprovodu dítěte k vyšetření u lékaře, pak nařízení vlády č. 590/2006 Sb. stanovuje, že pracovní volno se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a vyšetření nebylo možno provést mimo pracovní dobu. V případě doprovodu dítěte náleží náhrada mzdy.

V případě doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte se pracovní volno poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy.

Uvedené nařízení vlády ani zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nijak neomezuje počet čerpání pracovního volna k vyšetření u lékaře či k doprovodu dítěte k lékaři. Pokud jsou splněny podmínky pro poskytnutí pracovního volna, je zaměstnavatel povinen toto pracovní volno poskytnout a zaměstnance v práci omluvit bez ohledu na četnost vyšetření.

Z výše uvedeného vyplývá, že je vhodné zaměstnavateli prokázat, že vyšetření nemohlo být provedeno mimo pracovní dobu – např. potvrzení lékaře o ordinačních dobách, době objednání atd. V případě doprovodu dětí je třeba prokázat, že doprovodu bylo třeba – což se u nezletilých dětí předpokládá, nicméně i toto může potvrdit lékař.

Sdělujete, že s dětmi jezdíte na vyšetření do místa vzdáleného cca 50 km od místa bydliště. Z výš uvedeného vyplývá, že náhrada mzdy se poskytne za dobu, kterou by zaměstnanec čerpal v souvislosti s vyšetřením (cesta k lékaři, doba čekání, doba vyšetření, cesta zpět) u nejbližšího zdravotnického zařízení.

Neuvádíte, zda lékař dětí je Vašemu pracovišti či bydlišti nejbližší, případně zda jde o specialistu atd., kdy vyšetření není možné provést u bližšího lékaře. Nicméně i u takto „vzdáleného“ lékaře je právo na poskytnutí pracovního volna na nezbytně nutnou dobu, ovšem je otázkou, zda by Vám za celou dobu náležela náhrada mzdy – jaké jsou důvody toho, že není možné vyšetření provést blíže.

Dále uvádíte, že na vyšetření dětí máte jen 2 hodiny, což se nedá stihnout. Jak již bylo uvedeno, pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu, tedy není možné toto jakkoli obecně omezovat a je možné, že tato doba bude při jednotlivých vyšetřeních rozdílná – někdy budete déle čekat, někdy méně, někdy bude cesta k lékaři delší z důvodu dopravní situace atd. Vždy je vhodné si nechat od lékaře potvrdit dobu strávenou u něj a připočíst dobu strávenou na cestu atd.

Dále se dotazujete na to, zda může zaměstnavatel požadovat, aby s dětmi k lékaři chodil Váš manžel, který má vyšší výdělek nežli Vy. K tomuto sdělujeme, že výše uvedené nařízení vlády uvádí, že pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka (ve Vašem případě dítěte) se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků – není zde omezení, že by se např. rodiče dítěte měli v doprovodu střídat atd.

Zaměstnavatel není kompetentní k tomu, aby rozhodoval o tom, kdo bude dítě doprovázet. Samozřejmě je vhodné situaci hodnotit i z pohledu zaměstnavatele, např. v době kdy se dokončuje nějaká zakázka, končí termín apod. je možné, že by výpadek jednoho zaměstnance mohl dokončení zakázky ohrozit.

Je tak na zaměstnanci, aby zhodnotil, zda je vyšetření v danou dobu potřebné a zda jeho doprovod nemůže nahradit jiný rodinný příslušník. Samozřejmě jsou situace, kdy zdravotní stav nedovoluje se přizpůsobovat.