Nesouhlas s přiznaným příspěvkem na péči – jak se odvolat

Zdravotní problémy se nevyhýbají nikomu a má-li někdo dlouhodobě podlomené zdraví, často bývá odkázán na pomoc druhého člověka. Od státu může žádat příspěvek na péči, pokud se prokáže, že samostatně nezvládá základní životní potřeby. Jak úředně postupovat, pokud se výše příspěvku neshoduje s aktuálním zdravotním stavem a stupněm závislosti?

Modelový příklad: Manželka podala žádost o příspěvek na péči pro manžela, o něhož se stará. Sociální pracovník posuzuje je 10 životních potřeb, které žadatel zvládá a které ne. Doložena byla i veškerá zdravotní dokumentace.

Po 3 měsících přišlo rozhodnutí, že manžel nezvládá 4 životní potřeby a byl mu vyměřen stupeň závislosti 1. Od doby, kdy sociální pracovnice případ posuzovala, se manželův stav zhoršil. Pár není s rozhodnutím spokojen a chce se odvolat.

Příspěvek na péči

Příspěvek je poskytován na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a nárok na něj má osoba starší jednoho roku, která kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebuje pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti.

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat následující základní životní potřeby:

 • mobilita
 • orientace
 • komunikace
 • stravování
 • oblékání a obouvání
 • tělesná hygiena
 • výkon fyziologické potřeby
 • péče o zdraví
 • osobní aktivity
 • a péče o domácnost

Schopnost zvládat základní životní potřeby a zařadit potřebnou osobu do konkrétního stupně závislosti je blíže specifikována ve Vyhlášce č. 505/2006 Sb.

Jak je hodnocena schopnost zvládat základní životní potřeby

Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby se pro účely stanovení stupně závislosti hodnotí dle předem vymezených aktivit. Probíhá tak v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk posuzované osoby.

Hodnoceny jsou tělesné funkce duševní, mentální, smyslové, oběhové, dechové, hematologické, imunologické, endokrinologické, metabolické, zažívací, vylučovací, neuromuskuloskeletální, včetně hrubé a jemné motoriky, a funkce hlasu, řeči a kůže.

 Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí měsíčně:

 • 880 Kč, stupeň I (lehká závislost)
 • 4 400 Kč, stupeň II (středně těžká závislost)
 • 12 800 Kč, stupeň III (těžká závislost)
 • 19 200 Kč, stupeň IV (úplná závislost)

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí měsíčně:

 • 3 300 Kč, stupeň I (lehká závislost)
 • 6 600 Kč, stupeň II (středně těžká závislost)
 • 13 900 Kč, stupeň III (těžká závislost)
 • 19 200 Kč, stupeň IV (úplná závislost)

Jak postupovat v případě, že žadatel nesouhlasí s výší přiznaného příspěvku?

Odvolání proti rozhodnutí o přiznaném příspěvku

Manžel se může proti rozhodnutí odvolat či si podat žádost o zvýšení příspěvku na péči. Odvolání proti rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči nemá tzv. odkladný účinek. To znamená, že v době, kdy by se přezkoumávalo odvolání, bude běžet výplata dávky podle přiznaného 1. stupně závislosti.

Odvolání se podává na Ministerstvo práce a sociálních věcí, ovšem prostřednictvím Úřadu práce, který rozhodnutí vydal. Odvolání je tedy třeba adresovat na Ministerstvo práce a sociálních věcí, avšak posílat jej přes podatelnu Úřadu práce, který vydal rozhodnutí.

Úřad práce může své rozhodnutí sám přehodnotit a změnit, pouze pokud by trval na vydaném stanovisku, předává odvolání MPSV. Během odvolání může proběhnout nové sociální šetření.

Výsledkem odvolacího řízení je potvrzení nebo zrušení vydaného rozhodnutí. V odvolacím řízení se nemusí stanovit jiná výše dávky. Pokud by došlo k tomu, že se rozhodnutí Úřadu práce ruší, může začít nové řízení o přiznání výše dávky příspěvku na péči a společně s ním i nové sociální šetření.

Pokud by byl podán návrh na změnu výše příspěvku na péči, bude nové sociální šetření nezbytné. Výplata dávky, která byla již přiznána dřívějším rozhodnutím, by však neměla být pozastavena.

Odvolací řízení je lepší zahájit, kdyby manželovi nebyla dávka příspěvek na péči přiznaná vůbec. Vzhledem k tomu, že byl manželovi přiznán jiný stupeň závislosti, než jaký by mu měl náležet, bylo by vhodnější podat návrh na změnu výše příspěvku a ten doložit novými lékařskými zprávami, které prokáží zhoršený zdravotní stav od posledního posouzení.

Žádost o změnu výše příspěvku se podává na předepsaném formuláři a je možné ji podat kdykoli (po právní moci dřívějšího rozhodnutí), pokud se zdravotní stav závislé osoby změní.