Péče o matku – nárok na příspěvek

Zdraví má každý jen jedno, které dříve či později přestane sloužit na sto procent. V takových případech může osoba přestat být soběstačná a potřebuje péči asistenta nebo osoby blízké. Kdy vzniká nárok na příspěvek na péči? Jaké jsou podmínky?

Modelový příklad: Dceřina matka potřebuje stále více péče a v tomto případě lze požádat o příspěvek na péči. Dcera by chtěla znát základní informace a také co dělat, pokud žádosti nebude vyhověno.

Příspěvek na péči dle stupně závislosti

Nárok na příspěvek na péči má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Zákon rozlišuje čtyři stupně závislosti (lehká, středně těžká, těžká a úplná), které jsou stanoveny podle počtu úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnost, při nichž osoba potřebuje každodenní pomoc nebo dohled.

Příspěvek je poskytován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Mezi posuzované úkony (základní životní potřeby) patří:

 • mobilita
 • orientace
 • komunikace
 • stravování
 • oblékání a obouvání
 • tělesná hygiena
 • výkon fyziologické potřeby
 • péče o zdraví
 • osobní aktivity
 • péče o domácnost (neposuzuje se u nezletilých osob)

Příspěvek na péči o osobu blízkou je určen k zajištění oné potřebné pomoci, a to buď prostřednictvím registrovaného poskytovatele (např. pečovatelské služby) nebo osobou blízkou. O příspěvku na péči rozhoduje na základě písemné žádosti odbor sociálních věcí obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Výše měsíčního příspěvku pro osoby starší 18 let:

 • stupeň I (lehká závislost), 880 Kč
 • stupeň II (středně těžká závislost), 4 400 Kč
 • stupeň III (těžká závislost), 12 800 Kč
 • stupeň IV (úplná závislost), 19 200 Kč

Rozhodnutí o příspěvku je vydáváno na základě zdravotního posudku vypracovaného Lékařskou posudkovou službou České správy sociálního zabezpečení. Podkladem pro vypracování zdravotního posudku jsou aktuální lékařské zprávy a písemný záznam ze sociálního šetření, které probíhá v přirozeném prostředí žadatele, to znamená v jeho domácnosti.

O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce ČR. Krajská pobočka ÚP vydává rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává a v jakém stupni závislosti či nikoliv.

Jak postupovat při zamítnutí žádosti o příspěvek na péči

Pokud by matka ani dcera s rozhodnutím nesouhlasily, mají možnost se do 15 dnů od jeho obdržení odvolat ke krajskému úřadu. Respektive k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání pak rozhoduje MPSV. Před podáním odvolání je vhodné požádat úřad o kopii posudku.

Proti rozhodnutí o odvolání lze podat do dvou měsíců od jeho obdržení žalobu k příslušnému krajskému soudu (řízení je osvobozeno od soudních poplatků).