Rodičovský příspěvek pro otce

Matkou se může stát osoba, která před porodem byla rok v evidenci úřadu práce. V takovém případě nemá matka nárok na mateřskou, a tak po porodu pobírá jen rodičovský příspěvek. Může o výši rodičovského příspěvku rozhodnout otec dítěte?

Jelikož nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou), neexistuje možnost volby varianty rodičovského příspěvku a tudíž by matka měla čerpat rodičovskou dovolenou ve snížené výměře.

To znamená do 9 měsíců věku dítěte ve výši 7600,- korun a poté 3800,- korun měsíčně do 4 let věku dítěte, a to za podmínky osobní celodenní a řádné péče o dítě.

Má-li však matka zájem o tříletou variantu, při které by pobírala 7600,- korun měsíčně do tří let věku dítěte, může tuto volbu provést přítel coby otec dítěte. A to za předpokladu, že mu vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Podmínkou této dávky je mimo jiné účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech.

Pokud by otec dítěte podmínky na peněžitou pomoc v mateřství splňoval, může uzavřít písemnou dohodu o převzetí dítěte do péče, na základě které přítel nastoupí na peněžitou pomoc v mateřské třeba jen na jeden den například o víkendu. Tuto dohodu lze uzavřít nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte.

Volbu varianty rodičovského příspěvku může učinit rodič, který má nárok na rodičovský příspěvek, proto je potřeba, aby o tento příspěvek otec dítěte požádal a volbu varianty následně provedl. Je třeba mít na paměti, že tuto volbu je potřeba provést nejpozději v měsíci, ve kterém dítě dosáhne 9. měsíce věku.

Jednou zvolená varianta rodičovského příspěvku nemůže být změněna. V době pobírání rodičovského příspěvku může rodič vykonávat výdělečnou činnost, je však potřeba zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

To znamená, že pokud bude otec dítěte pobírat rodičovský příspěvek, může nadále chodit do zaměstnání a péči o dítě zajistí matka. Případně lze opět převzít dítě do své péče a zažádat o rodičovský příspěvek s tím, že volba tříleté varianty zůstane nezměněná. Pro bližší informace je na místě kontaktovat odbor státní sociální podpory v bydlišti, kde tento postup podrobněji vysvětlí.

Rodičovský příspěvek – obecně

Rodičovský příspěvek je druh finanční pomoci, kterou řada zemí nabízí rodičům, aby jim pomohla s náklady spojenými s výchovou dětí. Rodičovský příspěvek je určen na pokrytí nákladů na péči o dítě, stravu a dalších výdajů, které jsou součástí péče o dítě.

V jiných zemích existuje komplexnější systém rodičovského příspěvku. Například v Německu mají rodiče nárok na měsíční příspěvek, pokud mají děti do 18 let. Výše poskytované částky závisí na počtu dětí a finanční situaci rodiny. Kromě toho mnoho zemí poskytuje další dávky, jako jsou daňové úlevy, podpora bydlení a příspěvky na péči o děti.

Rodičovský příspěvek může být velkou pomocí pro rodiny, které se snaží vyjít s penězi. Může pomoci kompenzovat náklady na péči o děti a další výdaje, které jsou s výchovou dětí spojeny. Může také pomoci zajistit určitou finanční stabilitu rodinám, které přecházejí z domácnosti se dvěma příjmy na domácnost s jedním příjmem.

Pro ty, kteří zvažují podání žádosti o rodičovský příspěvek, je důležité porozumět požadavkům na jeho přiznání a procesu podání žádosti. V některých případech může jít o zdlouhavý proces, proto je důležité být trpělivý a být připraven odpovídat na otázky a předkládat dokumentaci.

Celkově je rodičovský příspěvek důležitým zdrojem pro rodiny, které potřebují finanční pomoc. Může pomoci kompenzovat náklady na péči o děti, stravu a další nezbytné výdaje, které s sebou nese výchova dětí. Může také zajistit určitou finanční stabilitu rodinám, které přecházejí na jednočlennou domácnost.