Ke stavebnímu pozemku nevede pevná cesta

Řada lidí se stěhuje do vesnic v okolí velkých měst. Mnohdy si vyberou pozemek, kolem kterého nejsou žádné další stavby tedy ani silnice. V územním plánu může být veden jako pozemek k výstavbě rodinného domu. Pozemky, které jsou na místě, kde má vést cesta, budou v budoucnu sloužit jako pozemní komunikace. Bude to však za podmínek, že cesta bude končit několik desítek metrů od pozemku. Co s tím?

Dopravní napojení je jednou z podmínek pro udělení příslušných povolení ze strany stavebního úřadu.

Dle zjištěných informací je dle vyhlášky 499/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu součástí dokumentace napojení mimo jiné také na dopravní infrastrukturu. Dle § 20 odst. 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území uvedeno, že ke každé stavbě domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m. od stavby.

Co však je myšlenou onou zpevněnou pozemní komunikací není specifikováno, protože ačkoliv se vyhláška odvolává na zákon 13/1997 Sb., v tomto zákoně se tento termín vůbec nevyskytuje. Pokud se však jedná o obecní cestu, mělo by být na obci, aby zabezpečila soulad kvality pozemní komunikace s legislativou, případně si zajistit výjimku, kterou je možné dle § 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb. udělit.

V metodickém pokynu ministerstva pro místní rozvoj k onomu termínu zpevněné cesty je uvedeno, že to, co je možné považovat za zpevněnou cestu, je nutné posuzovat individuálně, kdy účelem této zpevněné cesty je zajistit za všech okolností bezproblémový přístup složek integrovaného zásahového systému.

nejlepším řešením tak je se obrátit na majitele cesty, tedy zřejmě obec, zda je tato cesta považována za onu zpevněnou cestu či zda je či bude udělena výjimka a jak má obec v plánu řešit věc do budoucna. Možná právě i toto je vhodné zakomponovat do příslušné kupní smlouvy.

Rovněž se doporučuje se obrátit na stavební úřad pro příslušná vyjádření, zda současné dopravní napojení může být problémem při vydávání příslušných povolení pro stavbu rodinného domu. Tyto informace, mimo jiné, budou důležité pro rozhodnutí o koupi stavebního pozemku.

Kupní smlouva na pozemek – obecně

Kupní smlouva na pozemek je právně závazná dohoda mezi kupujícím a prodávajícím pozemku. Ve smlouvě jsou uvedeny konkrétní podrobnosti koupě, včetně kupní ceny, data nabytí vlastnictví a dalších důležitých podmínek. Slouží také jako záznam o transakci pro obě strany a poskytuje jim způsob řešení sporů. Pokud chce člověk darovat dům svým dětem, pak se musí sepsat darovací smlouva.

Prvním krokem při vytváření kupní smlouvy na pozemek je stanovení kupní ceny. Prodávající a kupující by se měli dohodnout na spravedlivé tržní hodnotě pozemku s přihlédnutím k faktorům, jako je poloha, územní plán a případné provedené úpravy. Kupní cena by měla být ve smlouvě jasně uvedena.

Smlouva by měla rovněž obsahovat datum, kdy bude vlastnictví pozemku převedeno na kupujícího. Obvykle je to 30 nebo 60 dní po podpisu smlouvy. Ve smlouvě by mělo být rovněž uvedeno, kdy bude kupující povinen zaplatit kupní cenu, a také další podmínky, které musí být splněny před dokončením prodeje.

Smlouva by měla rovněž obsahovat popis kupovaného pozemku, včetně právního popisu a případných omezení. To je důležité, aby kupující věděl o všech existujících věcných břemenech, zástavních právech nebo jiných zátěžích, které mohou ovlivnit jeho práva k pozemku.

Smlouva by také měla obsahovat ustanovení, které popisuje práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího v případě sporu. Mělo by v ní být uvedeno, že každá ze stran může v případě potřeby vyhledat právní poradenství a že případný spor, který se nepodaří vyřešit mezi stranami, by měl být řešen prostřednictvím rozhodčího nebo soudního řízení.

V neposlední řadě by smlouva měla obsahovat ověřovací doložku, která vyžaduje, aby obě strany podepsaly smlouvu za přítomnosti notáře. To pomůže zajistit právní závaznost smlouvy a poskytne oběma stranám větší pocit jistoty. Kupní smlouva na pozemek není tak jednoduchá jako vrácení zboží z internetu.

Vytvoření smlouvy o koupi pozemku je složitý proces, který vyžaduje, aby obě strany byly obeznámeny s právními předpisy a rozuměly důsledkům smlouvy. Je důležité zajistit, aby smlouva byla jasná a srozumitelná a aby obě strany rozuměly svým právům a povinnostem. Dobře vypracovaná smlouva může pomoci zajistit, aby koupě a prodej pozemku proběhly hladce a aby obě strany byly s výsledkem spokojeny.